ปี 2560

1.การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล
ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ผศ.ดร.พูลทรัพย์ นาคนาคา ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล
2. ระบบสารสนเทศอาหารริมทางสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด อ.อัฐเดช วรรณสิน

ปี 2559

1.ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวผ่านทัศนะของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ชื่อผู้วิจัย ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนภัสรัณย์ ชัชวารานนท์. (2559)
2. นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน. โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อผู้วิจัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, วรรณพรรธน์ ริมผดี และ ดลใจ ฆารเรือง (2559)
3. การพัฒนาแอปพลิเคชันพิชิตแดนอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ชื่อผู้วิจัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ นงเยาว์ นุชนารถ. (2559)
4. การพัฒนาสำรับอาหารพื้นบ้านเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุไทย
ชื่อผู้วิจัยผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพลดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

ปี 2558

1.การพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีบนสมาร์ทโฟน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผู้วิจัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, ดลใจ ฆารเรือง และ วรรณพรรธน์ ริมผดี (2558)
2. ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช้ RFID กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้วิจัย วัจนา ขาวฟ้า และอรศิริ ศิลาสัย. (2558)
3. การพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติออนไลน์สำหรับการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ชื่อผู้วิจัย ศิริพร ฉิมพลี. (2558)
4. การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้วิจัย ณัฏฐา ผิวมา และคณะ. (2558)

ปี 2557

 

ปี 2556

 

ปี 2555

1.โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
วิชชา ฉิมพลี, สุระสิทธิ์ ทรงม้า, อรศิริ ศิลาสัย, พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2555).