โครงงาน “SDU-ComSci TCAS64 Chatbot V1”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 วิชาระบบชาญฉลาด (Intelligence Systems) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสร้างแชทบอท (chatbot) หรือแพลตฟอร์สำหรับการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของการสนทนาภาษาธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนหรือผู้สนใจที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ เช่น
1. วิทย์คอมคืออะไร เรียนจบสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง
2. คำสัมภาษณ์รุ่นพี่ (ศิษย์เก่า)
3. อาชีพ เงินเดือน และความก้าวหน้าในการทำงาน
4. ชีวิตในมหาวิทยาลัย (นักศึกษารุ่นปัจจุบัน)
5. ทำไมต้องเรียนที่วิทย์คอมสวนดุสิต
6. เจาะลึกหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
7. กำหนดการและรายละเอียด TCAS ปีการศึกษา 2564
8. TCAS64 กับหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
9. ช่องทางติดต่อ สถานที่เรียนและบุคลากรวิทย์คอมสวนดุสิต

อบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

โครงการ “การวางแผนความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมประสบการณ์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์​ในการเสริมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก คุณชุติมา คชพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อันนาย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมประสบการณ์และเพิ่มโอกาสในพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์​ในการเสริมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคดิจิทัลในอนาคต วันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 2563 ณ อาคาร 11 ชั้น 4 ห้องประชุมหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ” ให้กับ บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 – 25 ส.ค. 2563 ณ อาคาร 11 ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการ 11305

อบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 กันยายน 2563

อบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 กันยายน 2563

การจัดทำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” ให้กับสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 – 19 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ (รหัส 63) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ในช่วงเช้ามีกิจกรรมให้ความรู้และการแสดงดนตรีจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิโญ และนายศุภรัตน์ สุพร (รหัส 62) พร้อมทั้งมีตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายปฏิพล ตปนียะ (รหัส56) ร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ Hall4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ และในช่วงบ่าย อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ (รหัส 62) ได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำข้อมูลให้กับนักศึกษารหัส 63 ณ ห้อง 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการการตรวจประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเลขานุการการตรวจประกันคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนออนไลน์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ WBSC-LMS ,MS-Office 365 Zoom ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเปิดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ (ครบทุกรายวิขา) ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา