การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฏา ผิวมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักวรรดิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI และ Tableau  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักวรรดิ เมื่อเสาร์ ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์หลักสูตร ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโครงการ ณ ห้อง Hybrid Learning 32201 และพื้นที่การเรียนรู้ ILAC CO-LEARNING SPACE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 กันยายน 2565

กิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ. ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยพิธีไหว้ครู การประกวดพาน และการมอบเข็มอะตอมเพื่อเชื่อมความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การนำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษา รหัส 62 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 และวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป” วันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย Application Duolingo
กิจกรรมที่ 2 การตัดต่อวีดีโอด้วย Application KineMaster
กิจกรรมที่ 3 การทำอินโฟกราฟิกด้วยตนเองผ่าน Application Canva
กิจกรรมที่ 4 เทคโนโลยีโลกเสมียนจริงที่ไร้ขีดจำกัด (Metaverse)
ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1- เขต 4 รวมทั้งหมด 125 คน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Personal Data Protection Act (PDPA) and CYBER SECURITY ACT (CSA)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Personal Data Protection Act (PDPA) and CYBER SECURITY ACT(CSA)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกิจกรรมในการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS-Team โดยหัวข้อที่อบรมมีดังนี้
หัวข้อที่ 1 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA คืออะไร
หัวข้อที่ 2 การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อที่ 3 การวางแผนและเตรียมรับมืออย่างไรถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ
หัวข้อที่ 4 ผู้ประกอบการมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
หัวข้อที่ 5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อที่ 6 ความรับผิดทางแพ่ง บทกำหนดโทษ (โทษอาญา และโทษทางปกครอง)

การตรวจประเมินประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการการตรวจประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเลขานุการการตรวจประกันคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2565

นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานเปิด นิทรรศการการนำเสนอโครงงานและแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Spatial ในการสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2565