Inovation Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยเพื่อองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยังยืน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57)
ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ด้วยวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็นเพื่อรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

 


 

ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of life and Subtainable Society เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน

 

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2559
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรับการตอบรับให้เสนอบทความวิจัย ดังรายนามดังต่อไปนี้
1. ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมโปเกมอน” รหัส ST012
2. นายวงศ์กร อุดมกิจชัย นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหารกรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดตะวันวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒” รหัส ST024
3. นายศราวุฒิ พิมพ์วัน นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบอร์ด”รหัส ST027

 

Present Project 56

 

 

พรีเซ้นต์โปรเจคปี 4

การพรีเซ้นต์โปรเจค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2016