กิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ. ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยพิธีไหว้ครู การประกวดพาน และการมอบเข็มอะตอมเพื่อเชื่อมความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การนำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษา รหัส 62 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 และวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานเปิด นิทรรศการการนำเสนอโครงงานและแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Spatial ในการสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2565

นักศึกษา รหัส 61 นำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

นักศึกษา รหัส 61 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 และวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 9 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 7 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Very Good
1. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา นายปรัชญา เฉลิมมีกล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
2. การเปรียบเทียบอัลกอริทึมสำหรับจำแนกสายพันธุ์มะม่วงกรณีศึกษา มะม่วงยอดนิยมในตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวนัฐยา สุวรรณเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า
3. การพัฒนาเกมจับคู่ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศบนสมาร์ทโฟน นายวิศเวศ เกิดมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

รางวัล Good
1. การจำแนกภาพสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ 5 สายพันธุ์ โดยใช้โครงข่ายปราสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน นายนักสิทธิ์ จันทร์รุ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
2. การจำแนกรูปภาพแมวสายพันธุ์ไทย โดยใช้วิธีการคอนโวลูชันนิวรัลเน็ตเวิร์ก นายธนากร โพธิพรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
3. การค้นหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการจำแนกข้อมูลดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพื่อนำมาใช้ในระบบช่วยวิเคระห์การออกกำลังกาย นายภควัต ลิปิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย
4. การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนคนกระนวน นางสาวปภัสรา สีหาราช อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

Participated
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายวิชานนท์ กุศลช่วย นายอภิรัตน์ จิรังคพาณิชย์ และนายภควัต ลิปิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
2. ระบบจองห้องเรียน นางสาวทิชากร เพ็งพุฒ นายธิเบศ กุลพักตรพงษ์ และนายภูธเรศ ไชยเชษฐ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษา รหัส 61 นำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

นักศึกษา รหัส 61 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 และวันพฤหัสบดี ที่ 17 และ วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลงานหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมนำเสนอสรุปผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานหลังจากที่นักศึกษา รหัส 61 ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์และนักศึกษาใหม่ รหัส 64 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมการไหว้ครู การมอบเข็มอะตอมให้กับนักศึกษาใหม่ การประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MS Teams

การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตร รัตนแก้วกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการการตรวจประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเลขานุการการตรวจประกันคุณภาพในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MS Teams เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2564