สัมมนาออนไลน์ Webinar “เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับยุค New Normal”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับยุค New Normal” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในยุค New Normal เทคโนโลยีรู้เสียงพูด เทคโนโลยีจดจำใบหน้า เงินดิจิทัล และเทคโนโลยีเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับยุค New Normal ในวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริพจน์ แก้วย่อง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจ การรับมือกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ สรยุทธ อังคณานุกิจหรือ อาจารยืพี่ส. ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันนาย จำกัด

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 8 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 5 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Very Good Paer จำนวน 1 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 ผลงานของ : นายอนุพงศ์ เวียงนาค และธีรวัฒน์ ยมลำภู อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
รางวัล Good Paper จำนวน 4 บทความ ได้แก่
1. บทความเรื่อง การจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไต ผลงานของ : นายธิเบศ กุลพักตรพงษ์ และภควัต ลิปิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อรศิริ ศิลาสัย
2. บทความเรื่อง ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้การเทคโนโลยีไอโอที ผลงานของ : นางสาวนัฐยา สุวรรณเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และผศ.วัจนา ขาวฟ้า
3. บทความเรื่อง สถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ ผลงานของ : นางสาวกาญจนาภรณ์ วัดครบุร และนางสาวภัทราพร อินจันทึก อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ปเนต หมายมั่น และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
4. บทความเรื่อง ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน Line Notify ผลงานของ : นางสาวจิราภรณ์ วาสนาเชิดชู , นางสาวช่อผกา ลิงประโคน และนางสาวกนกพร มูลสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ปเนต หมายมั่น และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการนำเสนอแบบ online โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอและถามตอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าวเป็นการเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2564

โครงงาน “SDU-ComSci TCAS64 Chatbot V1”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 วิชาระบบชาญฉลาด (Intelligence Systems) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสร้างแชทบอท (chatbot) หรือแพลตฟอร์สำหรับการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของการสนทนาภาษาธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนหรือผู้สนใจที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ เช่น
1. วิทย์คอมคืออะไร เรียนจบสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง
2. คำสัมภาษณ์รุ่นพี่ (ศิษย์เก่า)
3. อาชีพ เงินเดือน และความก้าวหน้าในการทำงาน
4. ชีวิตในมหาวิทยาลัย (นักศึกษารุ่นปัจจุบัน)
5. ทำไมต้องเรียนที่วิทย์คอมสวนดุสิต
6. เจาะลึกหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
7. กำหนดการและรายละเอียด TCAS ปีการศึกษา 2564
8. TCAS64 กับหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
9. ช่องทางติดต่อ สถานที่เรียนและบุคลากรวิทย์คอมสวนดุสิต

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ (รหัส 63) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ในช่วงเช้ามีกิจกรรมให้ความรู้และการแสดงดนตรีจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิโญ และนายศุภรัตน์ สุพร (รหัส 62) พร้อมทั้งมีตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายปฏิพล ตปนียะ (รหัส56) ร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ Hall4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ และในช่วงบ่าย อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ (รหัส 62) ได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำข้อมูลให้กับนักศึกษารหัส 63 ณ ห้อง 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 และวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยดำเนินการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบออนไลน์

การประชุมวิชาการ The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asia Joint Conference on Computing: AJCC

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 โดยส่งบทความร่วมนำเสนอทั้งหมด 13 เรื่อง ดังนี้
1. แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำเสนอผลงาน นายวงศธร จิตรวิไลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธทวีศรี เป็นที่ปรึกษา
2. แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้นำเสนอผลงาน นายสิริชัย เฮงอาภรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธทวีศรี เป็นที่ปรึกษา
3. เกมคณิตศาสตร์ผจญภัย ผู้นำเสนอผลงาน นายชัยกิตติ์ พิพัฒน์ผลสกุล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เป็นที่ปรึกษา
4. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่ทำลายโลก ผู้นำเสนอผลงาน นางสาวทิชากร เพ็งพุฒ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา เป็นที่ปรึกษา
5. ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Google Assistant ผู้นำเสนอผลงาน นายกฤตพล พันสีนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น เป็นที่ปรึกษา
6. เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศและเครื่องพ่นน้ำอัตโนมัต ผู้นำเสนอผลงาน นายยุทธพิชัย บุญสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ เป็นที่ปรึกษา
7. แอปพลิเคชันค้นหาและนำทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้นำเสนอผลงาน นายณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี เป็นที่ปรึกษา
8. เกมวิทยาศาสตร์ผจญภัย ผู้นำเสนอผลงาน นายวิกรม กองเนียม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี เป็นที่ปรึกษา
9. ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นออนไลน์ ผู้นำเสนอผลงาน นายภูเพชร ชมภูมิ่ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า เป็นที่ปรึกษา
10. การค้นหา Attribute ที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเพื่อการเลือกสายการเรียนของนักศึกษา ผู้นำเสนอผลงาน นางสาวศุภวรรณ หลงบางพลี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า เป็นที่ปรึกษา
11. การเปรียบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อหาความแม่นยำในการทำงานของ ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ Google Assistant ผู้นำเสนอผลงาน นายกฤตพล พันสีนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย เป็นที่ปรึกษา
12. การเปรียบเทียบการใช้จังหวะการพิมพ์เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บนโทรศัพท์มือถือ ผู้นำเสนอผลงาน นายปุริม ภูมิวนา โดยมี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย เป็นที่ปรึกษา
13. ฝึกทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย GOGO TO BLOCK GAME ผู้นำเสนอผลงาน นายเอกพจน์ เพชรแก้ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา เป็นที่ปรึกษา

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า ได้นำเสนอบทความ เรื่อง The Use of Biometric Authentication on Mobile Device ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asia Joint Conference on Computing: AJCC

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย นางสาวศุภวรรณ หลงบางพลี และนางสาวมณีรัตน์ คำสนาม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงาน โครงการ รถบังคับผ่าน Android เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ รหัสโครงการ 22p33c0196 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี