การประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

คณะอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรสวนดุสิต ศูนย์การเรียนนครนายก

ประชุมอาจารย์วิทย์คอมและไอที

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมอาจารย์วิทย์คอมและไอที เพื่อนำเสนอการบริการต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมงานของสำนักฯ

 

1

 

ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการการประมวลผลขั้นสูง(GS1) อาคาร 11 ชั้น 2

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงแหล่งทรัพยากรของสำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้จัดเตรียมไว้ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเรียนการสอน โดยบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากการบริการพื้นฐานทั่วไป เช่น ระบบห้องสมุดจริงและห้องสมุดเสมือนจริง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบริการอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ แล้ว สำนักวิทยบริการยังให้บริการคอมพิวเตอร์ในระบบคลาวด์ (Cloud system) เพื่อให้บริการอาจารย์ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งจะเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน โดยอาจารย์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบคลาวด์ได้แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบบที่ลงทะเบียนมีอายุใช้งานได้ 1 ปีและสามารถต่อายุการใช้งานได้เรื่อยๆ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้กล่าวต่ออีกว่า นอกจากบริการระบบคลาวด์แล้วทางสำนักฯ ยังมีการให้บริการทางด้านหลักสูตรการศึกษาที่ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เช่น CISCO, Oracle และ Microsoft เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักฯ หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่สำนัก

สุดท้ายรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้กล่าวเชิญชวนอาจารย์ทีสนใจเข้ามาร่วมงานกับสำนักวิทยบริการ โดยเฉพาะงานทางด้านการควบคุมระบบต่าง ๆซึ่งยังต้องการผู้รวมงานหลายคน เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เป็นต้น