สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
โทร: 02-244569-1
โทรสาร: 02-2450551
Facebook Page : ComputerScience @SDU
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS/