ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

Big Data Analytics : จากการสอนสู่การทำวิจัยมืออาชีพ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมใน “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วย Big Data Analytics : จากการสอนสู่การทำวิจัยมืออาชีพ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11201) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นวิทยากร
Session 1: A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมแบบวิชวลสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูล

Session 2 : Fundamentals of Machine Learning and Analyzing Data with Python – A Practical Approach ความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน – ด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31มกราคม 2561) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561