การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฏา ผิวมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Personal Data Protection Act (PDPA) and CYBER SECURITY ACT (CSA)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Personal Data Protection Act (PDPA) and CYBER SECURITY ACT(CSA)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกิจกรรมในการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS-Team โดยหัวข้อที่อบรมมีดังนี้
หัวข้อที่ 1 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA คืออะไร
หัวข้อที่ 2 การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อที่ 3 การวางแผนและเตรียมรับมืออย่างไรถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ
หัวข้อที่ 4 ผู้ประกอบการมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
หัวข้อที่ 5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หัวข้อที่ 6 ความรับผิดทางแพ่ง บทกำหนดโทษ (โทษอาญา และโทษทางปกครอง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงเอกสารโดยใช้โปรแกรม EndNote

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดย ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา หัวหน้าโครงการและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนอ้างอิงเอกสารโดยใช้โปรแกรม EndNote” วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด เป็นวิทยากร และทีมงานดูแลการอบรมออนไลน์โดย ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ (อ.นก) และ นายณัฐพงศ์ ชัยมงคล (น้องธาม) นายอภิสิทธิ์ เพชรหงษ์ (น้องบอล) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่จัดการระบบการอบรมออนไลน์ (Microsoft Teams) เป็นการฝึกทักษะการทำงานให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง

โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ภาคเหนือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย เข้าร่วมงาน โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ระว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ Green Nimman CMU Residence @ UNISERV สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.จุฑาวุฒิจันทรมาลี และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย เข้าร่วมงาน โครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2565 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ”

  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย
  • กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย Application Duolingo
    กิจกรรมที่ 2 การตัดต่อวีดีโอด้วย Application KineMaster
    กิจกรรมที่ 3 การทำอินโฟกราฟิกด้วยตนเองผ่าน Application Canva
    กิจกรรมที่ 4 เทคโนโลยีโลกเสมียนจริงที่ไร้ขีดจำกัด (Metaverse)
  • ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูและนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลำปลายมาศ และโรงเรียนนางรอง จากจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 165 คน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

โครงการอบรมการพัฒนาคลังข้อมูลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังข้อมูลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom เมื่อวันที่ 18 และ 21 พฤษภาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะ (Competency Model) ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะ (Competency Model) ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจ การรับมือกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ สรยุทธ อังคณานุกิจหรือ อาจารยืพี่ส. ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันนาย จำกัด