เสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร”

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร” โดยเป็นการพุดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนกับ Forex ประสบการณ์การพัฒนาโครงงาน โดยนำ AI มาใช้ร่วมกับการเทรด และนำเสนอโครงงานของนายปรัชญา เฉลิมมีกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายใต้โครงการยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสมัยใหม่ นำงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบ Hybrid ณ Poll cafe และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ AI ขั้นต้นด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ AI ขั้นต้นด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator) รุ่นที่ 1

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปเนต หมายมั่น ผู้ช่วยศาสตรานิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และคุณสุจิปภา ทองเนียม อาจารย์และเลขานุการประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกิจกรรมในการอบรมหัวข้อ “Coding and Robotics” ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้วประเทศ จำนวน 40 คน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบออนไซต์ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Science & Innovation Technology Day

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Science & Innovation Technology Day ใน “ฐานเจลหอมปรับอากาศ” และ “ฐานฟองสบู่ยักษ์” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 5202 (ห้องปฏิบัติการยุพิณ เตชะมณี) อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Science & Innovation Technology Day “ฐานที่ 3 Metaverse”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Science & Innovation Technology Day “ฐานที่ 3 Metaverse” เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนที่สร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันผ่านตัวตนที่เป็นอวตาร (Avatar) ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 444 อาคาร 4 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุม ทดสอบ และแนะนำการใช้งานระบบ Smart RSO OAP

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า เข้าร่วมประชุม ทดสอบ และแนะนำการใช้งานระบบ Smart RSO OAP ซึ่งพัฒนาจากโปรแกรม Moodle ของกลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานบริการวิชาการและเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการประชุมระบบทางไกล (Webex) เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฏา ผิวมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เมื่อเสาร์ ที่ ๑๒ และวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ค่ายส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วย CiRA CORE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมค่ายส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วย CiRA CORE ในหัวข้อ Java Script and Python for Deep Detect ณ JVK Hall โรงเรียนลาซาล เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565