โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะ (Competency Model) ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะ (Competency Model) ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจ การรับมือกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ สรยุทธ อังคณานุกิจหรือ อาจารยืพี่ส. ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันนาย จำกัด

Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีโลกเสมือน”

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีโลกเสมือน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และ นายปิยะนัฐ น้อยโอษฐ์ หรือพี่นัท ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58 เป็นวิทยากร

โครงการการส่งเสริมทักษะด้านการใช้ Digital Literacy เพื่อสู่มาตรฐานสากล (IC3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในโครงการการส่งเสริมทักษะด้านการใช้ Digital Literacy เพื่อสู่มาตรฐานสากล (IC3) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน TrueVRoom ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีด้วย Pivot Table, MS Power BI และ Tableau Public

โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) หัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย และการวัดและประเมินผล”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย และการวัดและประเมินผล” ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน Google Meet ซึ่งเป็นกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบการบริการวิชาการ เพื่อการฝึกยกระดับฝีมือและเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการขายสินค้าออนไลน์ และรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และทีมงานคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) หัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย” ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน Google Meet โดยเป็นกิจกรรมการนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบการบริการวิชาการ และเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการขายสินค้าออนไลน์ และรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี อาจารย์ทินกร ชุณหภัทร และทีมงานคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร

โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) หัวข้อ ‘การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอสินค้าออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์’

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหัวข้อ ‘การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอสินค้าออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์’ ในรูปแบบออน์ไลน์ Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นการสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบการบริการวิชาการ เพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการขายสินค้าออนไลน์ และรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และทีมงานคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันเป็นวิทยากร

โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ และความแตกต่างให้กับสินค้าในการขายออนไลน์ และการทำตลาดบนสังคมออนไลน์ Social Media Maketing (SMM)”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ และความแตกต่างให้กับสินค้าในการขายออนไลน์ และการทำตลาดบนสังคมออนไลน์ Social Media Maketing (SMM)” ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน Google Meet โดย ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น และทีมงานคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการขายสินค้าออนไลน์ และรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพ เพื่อการสร้างทักษะใหม่ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือของ Microsoft เช่น PowerPivot และ Power BI ในการบริหารจัดการและนำเสนอข้อมูล โดยมี ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยในกิจกรรมได้อบรมแนวคิดและการประยุกต์ใช้โปรแกรม พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

โครงการอบรมการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวนำและมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ บรรยายหัวข้อ “การใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ บรรยายหัวข้อ “Tips & Techniques การการจัดการห้องเรียนออนไลน์” ทั้งนี้ ผู้ดูแลการดำเนินการอบรมออนไลน์ (Co-host) ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ นางสาวสุขทิพย์ สุขใส นายสถิตย์ เชิดฉันท์ และนายพลัง เนาวสราญ ณ ห้อง Online Learning 01 อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564