หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนออนไลน์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ WBSC-LMS ,MS-Office 365 Zoom ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเปิดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ (ครบทุกรายวิขา) ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา เปิดหลักสูตรพัฒนาครู ปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนและแฟเมสะสมงานเพื่อการบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกมสามมิติด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตขิงสรรพสิ่งเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 2445690-1 หรือ http://comsci.sci.dusit.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

แจ้งข่าวการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

แจ้งข่าวการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ตามปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สนใจเข้าศึกษาและดูข้อมูลเพิ่มเติม  <<< คลิก >>>