Professional Learning Community

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรม “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนและแฟ้มสะสมงานเพื่อการบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระ” และ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา” ในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ วิทยากรประจำกลุ่ม ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก เป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกมสามมิติด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกมสามมิติด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี” ในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฏาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการอบรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และวิทยากรประจำกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี

http://www.dusit.ac.th/2018/479912.html

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครู ปี 2561

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดหลักสูตรพัฒนาครู ปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนและแฟเมสะสมงานเพื่อการบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกมสามมิติด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตขิงสรรพสิ่งเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา เปิดหลักสูตรพัฒนาครู ปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนและแฟเมสะสมงานเพื่อการบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกมสามมิติด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตขิงสรรพสิ่งเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 2445690-1 หรือ http://comsci.sci.dusit.ac.th

ค่าย SDU May Camp

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรม May Camp Adventure สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงกลุ่มอายุ 4 –5 ขวบ โดยการให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ 8 ทักษะทางดิจิทัล สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ผ่านโปรแกรม Microsoft Kodu Game Lab เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

อบรมการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลการทดสอบและการอบรมและทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลการทดสอบและการอบรมและทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ให้กับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

โครงการบูรณาการวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมเรื่องการพัฒนา Website เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ E – Commerce ให้กับผู้ประกอบการ ในโครงการบูรณาการวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผศ.ปเนต หมายมั่น ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ อ.วัจนา ขาวฟ้า และ อ.อรศิริ ศิลาสัย ร่วมเป็นวิทยากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน “Suan Dusit The Open รุ่นที่ 2” ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทำงานและได้รู้จักกับเทคโนโลยี IoT มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น แนะนำความรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เรียนรู้ชุดอุปกรณ์ การต่อแผงวงจรเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561

โครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการใน Thailand 4.0 โดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ได้บรรยายในหัวข้อ IT-GRC and Cybersecurity 4.0: Top Ten Cybersecurity Threats and Trends Predictions Through 2020 ให้กับนักศึกษา ณ ห้องปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยาบริการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561