โครงการเสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้กฎหมายไอทีและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออบรมและให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20

นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงาน Green Worker ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2018)

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31มกราคม 2561) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ให้รู้คิดสร้างสรรค์เพิ่มพูนแนวคิดนวัตกรรมและรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี “เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีนักศึดษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561

กิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิตฯ

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส57) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิต จิตสาธารณะ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง บ้านราชาวดีหญิง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มอบกระเช้าและมอบของขวัญเนื่องแด่ผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

Inovation Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยเพื่อองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยังยืน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Night Party Byenior Com Sci’56

บรรยากาศงาน Night Party Byenior Com Sci’56 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น.

 


 

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57)
ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ด้วยวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็นเพื่อรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ