หลักสูตรอบรม

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา เปิดหลักสูตรพัฒนาครู ปี 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนและแฟเมสะสมงานเพื่อการบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกมสามมิติด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตขิงสรรพสิ่งเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 2445690-1 หรือ http://comsci.sci.dusit.ac.th

ค่าย SDU May Camp

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรม May Camp Adventure สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงกลุ่มอายุ 4 –5 ขวบ โดยการให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ 8 ทักษะทางดิจิทัล สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ผ่านโปรแกรม Microsoft Kodu Game Lab เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

อบรมการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลการทดสอบและการอบรมและทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลการทดสอบและการอบรมและทดสอบความรู้ ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ให้กับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

โครงการบูรณาการวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมเรื่องการพัฒนา Website เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ E – Commerce ให้กับผู้ประกอบการ ในโครงการบูรณาการวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผศ.ปเนต หมายมั่น ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ อ.วัจนา ขาวฟ้า และ อ.อรศิริ ศิลาสัย ร่วมเป็นวิทยากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน “Suan Dusit The Open รุ่นที่ 2” ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทำงานและได้รู้จักกับเทคโนโลยี IoT มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น แนะนำความรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เรียนรู้ชุดอุปกรณ์ การต่อแผงวงจรเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561

โครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการใน Thailand 4.0 โดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ได้บรรยายในหัวข้อ IT-GRC and Cybersecurity 4.0: Top Ten Cybersecurity Threats and Trends Predictions Through 2020 ให้กับนักศึกษา ณ ห้องปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยาบริการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

The ASEAN Undergraduate Conference in Computing 2018

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018) ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับรางวัลประเภท Paper ในระดับ Very Good จำนวน 1 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง “แอพพลิเคชั่นแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน: Alert For Alive” และ ในระดับ Good จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ บทความเรื่อง “แอปพลิเคชันแนะนาเส้นทางเดินรถประจาทางในเขตพระนคร” , “ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่” , “ฝากบ้านไว้กับตารวจ: Check In, Mr.Police” และ “ระบบเสมือนจริง ความจริงเสมือน และเว็บไซต์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561