โรงเรียนทหารพลาธิการ

 

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนทหารพลาธิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่4 รหัส56 ณ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบกs

ทำบุญ คิงพาวเวอร์

 

กิจกรรม รางน้ำสัมพนธ์

หลักสูตรวิทยากาคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม “รางน้ำสัมพนธ์” ใส่บาตรอาหารแห้ง.. เป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานน้ำพุ คิงพาวเวอร์

 

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

 

 

กิจกรรมทำบุญศูนย์

 

 

กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ

กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ ในวันที่ 8 ธันว่าคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรางน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

Based Learning

 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” และ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer)
24 กรกฎาคม3 สิงหาคม 2560

Python

 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์   จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” หลักสูตรที่3 และ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu” หลักสูตรที่2 ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer) 3 สิงหาคม 2560

 

ห้องสมุดมีชีวิต

 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จัดกิจกรรม ณ สถานที่ วิทยบริการศูนย์รางน้ำ

 

 

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

 

 

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙ ปี 2556

 

Present Project 56

 

 

พรีเซ้นต์โปรเจคปี 4

การพรีเซ้นต์โปรเจค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2016

 

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดงานกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21 กิจกกรรมที่3 (แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ