สอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนยน 2566

งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2023 ครั้งที่ 5

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023) “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era) ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 1

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคาร ที่ 6 มิถุนยน 2566

นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูจรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวรายงานต่อประธาน และภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาชั้นปี4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 โครงงาน อาทิ โครงงานระบบแจ้งเตือนถังขยะเต็มผ่าน Line Notify, โครงงานรถบังคับสำรวจผู้ประสบภัย, โครงการโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคในกลุ่ม NCDs ฯลฯ ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6

ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด และนายปรัชญา เฉลิมมีกล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน“ ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Lead Coach Certified: Intel AI for Youth

ขอแสดงความยินดี !!! คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการอบรม Intel: AI for Youth (Express Version) Lead Coach Workshop รุ่น 1 in Thailand เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้รับ Lead Coach Certified: Intel AI for Youth ในการเป็นผู้สอนหลักสูตรของ Intel AI for Youth

โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา กิจกรรมที่ ๙ อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Intel AI for Youth

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุทาวุฒิ จันทรมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรอบรม Intel: AI for Youth (Express Version) Lead Coach Workshop รุ่น 2 ในหัวข้อ
Session 1 (Day 1)
1. Program Overview / Introduction
2. Orientation to INSPIRE
Session 2 (Day 1)
1. Orientation to ACQUIRE
2. Orientation to EXPERIENCE (1)
3. Activity: 3 Mini Games, Jupyter Notebooks
Session 3 (Day 2)
1.. Introduction to Pretrained Model
2. Introduction to OpenVINO framework
3. Orientation to EXPERIENCE (2)
4. Orientation to Empower Stage
5. Activity: OpenVINO, Jupyter Notebooks
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 8.00 -15.00 น. และวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 9.00 -12.00 น. น. ณ ห้อง 32-201 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

DUGA Live Conference: AI Driven Digital Transformation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ DUGA Live Conference: AI Driven Digital Transformation ในหัวข้อ AI Driven Digital Transformation และ ความท้าทายที่ซ่อนอยู่ใน Transformation for Digital Journey และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Good Paper

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The 11th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 7 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 3 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Good
1. ตรวจจับใบหน้ารับรู้อารมณ์แบบเรียลไทม์ กรณีศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ โดย นางสาวดารารัตน์ จงเจริญ นางสาวนภัสสร สิทธิศรีจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ วิทูธีรศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
2. การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์ โดย นายธนธรณ์ คงเที่ยง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
3. เว็บไซต์การจัดการอบรมออนไลน์ โดย นายสมใจ จันทร์สน นางสาวเจนสุดา คงเจริญสุข นายธนนท์ บุญอำไพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

เสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร”

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร” โดยเป็นการพุดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนกับ Forex ประสบการณ์การพัฒนาโครงงาน โดยนำ AI มาใช้ร่วมกับการเทรด และนำเสนอโครงงานของนายปรัชญา เฉลิมมีกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายใต้โครงการยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสมัยใหม่ นำงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบ Hybrid ณ Poll cafe และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566