โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะ (Competency Model) ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะ (Competency Model) ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

สัมมนาออนไลน์ Webinar “เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับยุค New Normal”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับยุค New Normal” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในยุค New Normal เทคโนโลยีรู้เสียงพูด เทคโนโลยีจดจำใบหน้า เงินดิจิทัล และเทคโนโลยีเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับยุค New Normal ในวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริพจน์ แก้วย่อง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบ Green screen

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง Online Learning 01 และห้อง Studio โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่าย TBL นายพลัง เนาสราญ และนายชัยพงศ์ เทพธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบ Green screen ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรายวิชาการตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจ การรับมือกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ สรยุทธ อังคณานุกิจหรือ อาจารยืพี่ส. ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันนาย จำกัด

Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีโลกเสมือน”

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีโลกเสมือน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และ นายปิยะนัฐ น้อยโอษฐ์ หรือพี่นัท ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58 เป็นวิทยากร

โครงการการส่งเสริมทักษะด้านการใช้ Digital Literacy เพื่อสู่มาตรฐานสากล (IC3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในโครงการการส่งเสริมทักษะด้านการใช้ Digital Literacy เพื่อสู่มาตรฐานสากล (IC3) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน TrueVRoom ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีด้วย Pivot Table, MS Power BI และ Tableau Public

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 8 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 5 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Very Good Paer จำนวน 1 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 ผลงานของ : นายอนุพงศ์ เวียงนาค และธีรวัฒน์ ยมลำภู อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
รางวัล Good Paper จำนวน 4 บทความ ได้แก่
1. บทความเรื่อง การจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไต ผลงานของ : นายธิเบศ กุลพักตรพงษ์ และภควัต ลิปิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อรศิริ ศิลาสัย
2. บทความเรื่อง ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้การเทคโนโลยีไอโอที ผลงานของ : นางสาวนัฐยา สุวรรณเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และผศ.วัจนา ขาวฟ้า
3. บทความเรื่อง สถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ ผลงานของ : นางสาวกาญจนาภรณ์ วัดครบุร และนางสาวภัทราพร อินจันทึก อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ปเนต หมายมั่น และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
4. บทความเรื่อง ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน Line Notify ผลงานของ : นางสาวจิราภรณ์ วาสนาเชิดชู , นางสาวช่อผกา ลิงประโคน และนางสาวกนกพร มูลสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ปเนต หมายมั่น และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการนำเสนอแบบ online โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอและถามตอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าวเป็นการเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) หัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย และการวัดและประเมินผล”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย และการวัดและประเมินผล” ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน Google Meet ซึ่งเป็นกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบการบริการวิชาการ เพื่อการฝึกยกระดับฝีมือและเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการขายสินค้าออนไลน์ และรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และทีมงานคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) หัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหัวข้อ “การขายสินค้าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางโซเซียลมีเดีย” ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน Google Meet โดยเป็นกิจกรรมการนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบการบริการวิชาการ และเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการขายสินค้าออนไลน์ และรู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี อาจารย์ทินกร ชุณหภัทร และทีมงานคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร