นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57)

กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน และนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57) ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ด้วยวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็น เพื่อรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

Night Party Byenior

บรรยากาศงาน Night Party Byenior Com Sci’56 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น.

ขอเชิญ ร่วมงานบายเนียร์ Night Party CS

ขอเชิญ คณะอาจารย์ และ ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานบายเนียร์ Night Party CS 26 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai (ชั้น7 ห้อง รามบุตรี) ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สิทธา สายใหม่ (เปอร์) 0863996589
พรศิริ รักษาสุข (ขวัญ) 0875695672

 

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์

รายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ตัวเเทนระดับเขต การดูแลเด็กในการแข่งขัน ให้เด็กฝึกการใช้ ActionScript 2.0 โดยการเขียนโค้ดและฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างเกมส์ให้ตรงกับหัวข้อที่สุ่มได้

อบรมการเขียนโปรแกรมด้วย Java

ตัวแทนบริษัทออราเคิลร่วมประชุมกับสวนดุสิตเพื่อจัดอบรมจาวาโปรแกรมมิ่งและการใช้ฐานข้อมูลออราเคิล

 

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคุณ สิริพิลาส แจ่มประวิทย์ โปรเจ็กต์โคออร์ดิเนเตอร์ จากออราเคิลอะคาเดมี เพื่อจัดอบรมอาจารย์สายไอที ในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล เพื่อให้อาจารย์มีเทคนิคที่ดีในการสอนนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา โดยในทีประชุมได้ตกลงกันว่าจะจัดอบรม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ในวันที่14-15 มิถุนายน 2559 และหลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล ในวันที่17-18 พฤษภาคม 2559 ทั้งสองหลักสูตรจัดอบรมที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุดท้ายในที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
oracle4

oracle1