ทำบุญ คิงพาวเวอร์

 

กิจกรรม รางน้ำสัมพนธ์

หลักสูตรวิทยากาคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม “รางน้ำสัมพนธ์” ใส่บาตรอาหารแห้ง.. เป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานน้ำพุ คิงพาวเวอร์

 

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

 

 

กิจกรรมทำบุญศูนย์

 

 

กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ

กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ ในวันที่ 8 ธันว่าคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรางน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

Based Learning

 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” และ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer)
24 กรกฎาคม3 สิงหาคม 2560

ห้องสมุดมีชีวิต

 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จัดกิจกรรม ณ สถานที่ วิทยบริการศูนย์รางน้ำ

 

 

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

 

 

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙ ปี 2556

 

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดงานกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21 กิจกกรรมที่3 (แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57)

กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน และนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57) ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ด้วยวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็น เพื่อรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

Night Party Byenior

บรรยากาศงาน Night Party Byenior Com Sci’56 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น.

ขอเชิญ ร่วมงานบายเนียร์ Night Party CS

ขอเชิญ คณะอาจารย์ และ ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานบายเนียร์ Night Party CS 26 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai (ชั้น7 ห้อง รามบุตรี) ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สิทธา สายใหม่ (เปอร์) 0863996589
พรศิริ รักษาสุข (ขวัญ) 0875695672