บริษัทแปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี)
ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี4 รหัส56 บริษัท แปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

 

 

ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน

 

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2559
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรับการตอบรับให้เสนอบทความวิจัย ดังรายนามดังต่อไปนี้
1. ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมโปเกมอน” รหัส ST012
2. นายวงศ์กร อุดมกิจชัย นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหารกรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดตะวันวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒” รหัส ST024
3. นายศราวุฒิ พิมพ์วัน นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบอร์ด”รหัส ST027

 

โรงเรียนทหารพลาธิการ

 

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนทหารพลาธิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่4 รหัส56 ณ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบกs

ทำบุญ คิงพาวเวอร์

 

กิจกรรม รางน้ำสัมพนธ์

หลักสูตรวิทยากาคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม “รางน้ำสัมพนธ์” ใส่บาตรอาหารแห้ง.. เป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ลานน้ำพุ คิงพาวเวอร์

 

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

 

 

กิจกรรมทำบุญศูนย์

 

 

กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ

กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ ในวันที่ 8 ธันว่าคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรางน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

Based Learning

 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” และ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer)
24 กรกฎาคม3 สิงหาคม 2560

ห้องสมุดมีชีวิต

 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จัดกิจกรรม ณ สถานที่ วิทยบริการศูนย์รางน้ำ

 

 

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

 

 

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙ ปี 2556

 

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดงานกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21 กิจกกรรมที่3 (แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ