Night Party Byenior Com Sci’56

บรรยากาศงาน Night Party Byenior Com Sci’56 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น.

 

 

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57)
ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ด้วยวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็นเพื่อรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

 

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of life and Subtainable Society เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

พิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและบุคลากรหลักสูตร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลบูชาพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดงานกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21 กิจกกรรมที่3 (แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559

ตัวแทนนักศึกษาปี4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต🚩เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559 คิงพาวเวอร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม

 

 

อบรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรม📚📒✍️โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
27•06•2560

 

 

บริษัทแปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี)
ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี4 รหัส56 บริษัท แปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

 

 

ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน

 

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2559
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรับการตอบรับให้เสนอบทความวิจัย ดังรายนามดังต่อไปนี้
1. ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมโปเกมอน” รหัส ST012
2. นายวงศ์กร อุดมกิจชัย นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหารกรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดตะวันวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒” รหัส ST024
3. นายศราวุฒิ พิมพ์วัน นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบอร์ด”รหัส ST027

 

โรงเรียนทหารพลาธิการ

 

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนทหารพลาธิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่4 รหัส56 ณ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบกs