โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561

กิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิตฯ

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส57) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิต จิตสาธารณะ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง บ้านราชาวดีหญิง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

Inovation Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยเพื่อองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยังยืน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Night Party Byenior Com Sci’56

บรรยากาศงาน Night Party Byenior Com Sci’56 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น.

 


 

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57)
ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ด้วยวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็นเพื่อรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

 


 

ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of life and Subtainable Society เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

พิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและบุคลากรหลักสูตร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลบูชาพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 


 

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดงานกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21 กิจกกรรมที่3 (แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559

กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559

ตัวแทนนักศึกษาปี4 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต🚩เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรอาหารแห้ง “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี2559 คิงพาวเวอร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม

 


 

อบรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรม📚📒✍️โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มการเรียนรู้และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality)
27•06•2560