ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน “Suan Dusit The Open รุ่นที่ 2” ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทำงานและได้รู้จักกับเทคโนโลยี IoT มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น แนะนำความรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เรียนรู้ชุดอุปกรณ์ การต่อแผงวงจรเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561

โครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการใน Thailand 4.0 โดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ได้บรรยายในหัวข้อ IT-GRC and Cybersecurity 4.0: Top Ten Cybersecurity Threats and Trends Predictions Through 2020 ให้กับนักศึกษา ณ ห้องปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยาบริการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

The ASEAN Undergraduate Conference in Computing 2018

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018) ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับรางวัลประเภท Paper ในระดับ Very Good จำนวน 1 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง “แอพพลิเคชั่นแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน: Alert For Alive” และ ในระดับ Good จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ บทความเรื่อง “แอปพลิเคชันแนะนาเส้นทางเดินรถประจาทางในเขตพระนคร” , “ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่” , “ฝากบ้านไว้กับตารวจ: Check In, Mr.Police” และ “ระบบเสมือนจริง ความจริงเสมือน และเว็บไซต์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้กฎหมายไอทีและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออบรมและให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20

นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงาน Green Worker ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2018)

โครงการเสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ให้รู้คิดสร้างสรรค์เพิ่มพูนแนวคิดนวัตกรรมและรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี “เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีนักศึดษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561

กิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิตฯ

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส57) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิต จิตสาธารณะ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง บ้านราชาวดีหญิง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

Inovation Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยเพื่อองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยังยืน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์