ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 – 2562

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์หลักสูตร ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโครงการ ณ ห้อง Hybrid Learning 32201 และพื้นที่การเรียนรู้ ILAC CO-LEARNING SPACE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 กันยายน 2565

กิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมน้อมระลึกพระคุณครูอาจารย์สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ. ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยพิธีไหว้ครู การประกวดพาน และการมอบเข็มอะตอมเพื่อเชื่อมความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การนำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษา รหัส 62 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 และวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภายในงานได้มีการแนะนำการดำเนินงานในด้านต่างๆ จากผู้บริหาร เช่น ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ทุนการศึกษา และมีศิษย์เก่ารวมถึงรุ่นพี่ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19” จากนั้นนักศึกษาได้เข้าพบคณาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา บรรยากาศตลอดงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานเปิด นิทรรศการการนำเสนอโครงงานและแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Spatial ในการสร้างโลกเสมือนจริง Metaverse โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงเอกสารโดยใช้โปรแกรม EndNote

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดย ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา หัวหน้าโครงการและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนอ้างอิงเอกสารโดยใช้โปรแกรม EndNote” วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด เป็นวิทยากร และทีมงานดูแลการอบรมออนไลน์โดย ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ (อ.นก) และ นายณัฐพงศ์ ชัยมงคล (น้องธาม) นายอภิสิทธิ์ เพชรหงษ์ (น้องบอล) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่จัดการระบบการอบรมออนไลน์ (Microsoft Teams) เป็นการฝึกทักษะการทำงานให้กับนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง

นักศึกษา รหัส 61 นำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

นักศึกษา รหัส 61 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 และวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 9 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 7 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Very Good
1. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา นายปรัชญา เฉลิมมีกล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
2. การเปรียบเทียบอัลกอริทึมสำหรับจำแนกสายพันธุ์มะม่วงกรณีศึกษา มะม่วงยอดนิยมในตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นางสาวนัฐยา สุวรรณเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า
3. การพัฒนาเกมจับคู่ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศบนสมาร์ทโฟน นายวิศเวศ เกิดมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

รางวัล Good
1. การจำแนกภาพสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ 5 สายพันธุ์ โดยใช้โครงข่ายปราสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน นายนักสิทธิ์ จันทร์รุ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
2. การจำแนกรูปภาพแมวสายพันธุ์ไทย โดยใช้วิธีการคอนโวลูชันนิวรัลเน็ตเวิร์ก นายธนากร โพธิพรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
3. การค้นหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการจำแนกข้อมูลดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพื่อนำมาใช้ในระบบช่วยวิเคระห์การออกกำลังกาย นายภควัต ลิปิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย
4. การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนคนกระนวน นางสาวปภัสรา สีหาราช อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

Participated
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายวิชานนท์ กุศลช่วย นายอภิรัตน์ จิรังคพาณิชย์ และนายภควัต ลิปิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
2. ระบบจองห้องเรียน นางสาวทิชากร เพ็งพุฒ นายธิเบศ กุลพักตรพงษ์ และนายภูธเรศ ไชยเชษฐ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565