สัมมนาออนไลน์ Webinar “เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับยุค New Normal”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีไร้สัมผัสกับยุค New Normal” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในยุค New Normal เทคโนโลยีรู้เสียงพูด เทคโนโลยีจดจำใบหน้า เงินดิจิทัล และเทคโนโลยีเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรกับยุค New Normal ในวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริพจน์ แก้วย่อง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบ Green screen

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้อง Online Learning 01 และห้อง Studio โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่าย TBL นายพลัง เนาสราญ และนายชัยพงศ์ เทพธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบ Green screen ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรายวิชาการตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจ การรับมือกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับตัวอย่างไรให้ได้ไปต่อในยุคดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย กรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ สรยุทธ อังคณานุกิจหรือ อาจารยืพี่ส. ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันนาย จำกัด

Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีโลกเสมือน”

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีโลกเสมือน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และ นายปิยะนัฐ น้อยโอษฐ์ หรือพี่นัท ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 58 เป็นวิทยากร

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 8 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 5 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Very Good Paer จำนวน 1 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 ผลงานของ : นายอนุพงศ์ เวียงนาค และธีรวัฒน์ ยมลำภู อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
รางวัล Good Paper จำนวน 4 บทความ ได้แก่
1. บทความเรื่อง การจัดกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคไต ผลงานของ : นายธิเบศ กุลพักตรพงษ์ และภควัต ลิปิมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อรศิริ ศิลาสัย
2. บทความเรื่อง ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยาด้วยใช้การเทคโนโลยีไอโอที ผลงานของ : นางสาวนัฐยา สุวรรณเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และผศ.วัจนา ขาวฟ้า
3. บทความเรื่อง สถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ ผลงานของ : นางสาวกาญจนาภรณ์ วัดครบุร และนางสาวภัทราพร อินจันทึก อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ปเนต หมายมั่น และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
4. บทความเรื่อง ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน Line Notify ผลงานของ : นางสาวจิราภรณ์ วาสนาเชิดชู , นางสาวช่อผกา ลิงประโคน และนางสาวกนกพร มูลสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ปเนต หมายมั่น และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการนำเสนอแบบ online โดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอและถามตอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าวเป็นการเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม MS Teams เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2564

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษารหัส 63 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

โครงงาน “SDU-ComSci TCAS64 Chatbot V1”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 วิชาระบบชาญฉลาด (Intelligence Systems) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสร้างแชทบอท (chatbot) หรือแพลตฟอร์สำหรับการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของการสนทนาภาษาธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนหรือผู้สนใจที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ เช่น
1. วิทย์คอมคืออะไร เรียนจบสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง
2. คำสัมภาษณ์รุ่นพี่ (ศิษย์เก่า)
3. อาชีพ เงินเดือน และความก้าวหน้าในการทำงาน
4. ชีวิตในมหาวิทยาลัย (นักศึกษารุ่นปัจจุบัน)
5. ทำไมต้องเรียนที่วิทย์คอมสวนดุสิต
6. เจาะลึกหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
7. กำหนดการและรายละเอียด TCAS ปีการศึกษา 2564
8. TCAS64 กับหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
9. ช่องทางติดต่อ สถานที่เรียนและบุคลากรวิทย์คอมสวนดุสิต

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ (รหัส 63) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ในช่วงเช้ามีกิจกรรมให้ความรู้และการแสดงดนตรีจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิโญ และนายศุภรัตน์ สุพร (รหัส 62) พร้อมทั้งมีตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายปฏิพล ตปนียะ (รหัส56) ร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ Hall4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ และในช่วงบ่าย อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ (รหัส 62) ได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำข้อมูลให้กับนักศึกษารหัส 63 ณ ห้อง 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ