โครงงาน “SDU-ComSci TCAS64 Chatbot V1”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 วิชาระบบชาญฉลาด (Intelligence Systems) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสร้างแชทบอท (chatbot) หรือแพลตฟอร์สำหรับการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของการสนทนาภาษาธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนหรือผู้สนใจที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ เช่น
1. วิทย์คอมคืออะไร เรียนจบสามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง
2. คำสัมภาษณ์รุ่นพี่ (ศิษย์เก่า)
3. อาชีพ เงินเดือน และความก้าวหน้าในการทำงาน
4. ชีวิตในมหาวิทยาลัย (นักศึกษารุ่นปัจจุบัน)
5. ทำไมต้องเรียนที่วิทย์คอมสวนดุสิต
6. เจาะลึกหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
7. กำหนดการและรายละเอียด TCAS ปีการศึกษา 2564
8. TCAS64 กับหลักสูตรวิทย์คอมสวนดุสิต
9. ช่องทางติดต่อ สถานที่เรียนและบุคลากรวิทย์คอมสวนดุสิต

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาใหม่ (รหัส 63) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ในช่วงเช้ามีกิจกรรมให้ความรู้และการแสดงดนตรีจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิโญ และนายศุภรัตน์ สุพร (รหัส 62) พร้อมทั้งมีตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายปฏิพล ตปนียะ (รหัส56) ร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ Hall4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ และในช่วงบ่าย อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ (รหัส 62) ได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำข้อมูลให้กับนักศึกษารหัส 63 ณ ห้อง 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ

นักศึกษาใหม่ รหัส 63 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 63 พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11306 อาคาร 11

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 และวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยดำเนินการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบออนไลน์

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย นางสาวศุภวรรณ หลงบางพลี และนางสาวมณีรัตน์ คำสนาม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงาน โครงการ รถบังคับผ่าน Android เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ รหัสโครงการ 22p33c0196 ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 5

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานเปิด นิทรรศการการนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน ณ ลาน Activity Space Center อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับใบประกาศนียบัตร ด้าน Developer

นายปวริศ ทองเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและได้รับใบประกาศนียบัตร ด้าน Developer จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในการประกวด MC Search 2019

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 เดือน และรางวัลอันดับ 3 ดาวคณะ รวมทั้งรางวัล Miss Popular Vote จากการทั้งหมด 11 หลักสูตร ที่เข้าร่วมแข่งขันในการประกวด MC Search 2019 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต