งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2023 ครั้งที่ 5

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023) “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era) ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูจรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวรายงานต่อประธาน และภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาชั้นปี4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 โครงงาน อาทิ โครงงานระบบแจ้งเตือนถังขยะเต็มผ่าน Line Notify, โครงงานรถบังคับสำรวจผู้ประสบภัย, โครงการโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคในกลุ่ม NCDs ฯลฯ ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6

ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด และนายปรัชญา เฉลิมมีกล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน“ ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Good Paper

ขอแสดงความยินดี!!!! นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The 11th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จำนวน 7 บทความ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน จำนวน 3 บทความ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัล Good
1. ตรวจจับใบหน้ารับรู้อารมณ์แบบเรียลไทม์ กรณีศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ โดย นางสาวดารารัตน์ จงเจริญ นางสาวนภัสสร สิทธิศรีจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ วิทูธีรศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
2. การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์ โดย นายธนธรณ์ คงเที่ยง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
3. เว็บไซต์การจัดการอบรมออนไลน์ โดย นายสมใจ จันทร์สน นางสาวเจนสุดา คงเจริญสุข นายธนนท์ บุญอำไพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา

เสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร”

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดเสวนา หัวข้อ “AI จะช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้คุณได้อย่างไร” โดยเป็นการพุดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนกับ Forex ประสบการณ์การพัฒนาโครงงาน โดยนำ AI มาใช้ร่วมกับการเทรด และนำเสนอโครงงานของนายปรัชญา เฉลิมมีกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ภายใต้โครงการยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสมัยใหม่ นำงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบ Hybrid ณ Poll cafe และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11

อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (The 11th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานและบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงานในระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตลาดนัดท่องโลกการศึกษาต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตลาดนัดท่องโลกการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแสดงชิ้นงานของนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลงานหลังจากฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมนำเสนอสรุปผลงานหลังจากฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 11303 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 – 2562

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์หลักสูตร ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโครงการ ณ ห้อง Hybrid Learning 32201 และพื้นที่การเรียนรู้ ILAC CO-LEARNING SPACE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 กันยายน 2565