Big Data Analytics : จากการสอนสู่การทำวิจัยมืออาชีพ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมใน “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วย Big Data Analytics : จากการสอนสู่การทำวิจัยมืออาชีพ” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11201) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ เป็นวิทยากร
Session 1: A Visual Programming Tool for Machine Learning and Data Analytics เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมแบบวิชวลสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูล

Session 2 : Fundamentals of Machine Learning and Analyzing Data with Python – A Practical Approach ความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน – ด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติ

Based Learning

 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” และ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer)
24 กรกฎาคม3 สิงหาคม 2560

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอิสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of life and Subtainable Society เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อบรมการเขียนโปรแกรมด้วย Java

ตัวแทนบริษัทออราเคิลร่วมประชุมกับสวนดุสิตเพื่อจัดอบรมจาวาโปรแกรมมิ่งและการใช้ฐานข้อมูลออราเคิล

 

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคุณ สิริพิลาส แจ่มประวิทย์ โปรเจ็กต์โคออร์ดิเนเตอร์ จากออราเคิลอะคาเดมี เพื่อจัดอบรมอาจารย์สายไอที ในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล เพื่อให้อาจารย์มีเทคนิคที่ดีในการสอนนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา โดยในทีประชุมได้ตกลงกันว่าจะจัดอบรม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ในวันที่14-15 มิถุนายน 2559 และหลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล ในวันที่17-18 พฤษภาคม 2559 ทั้งสองหลักสูตรจัดอบรมที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุดท้ายในที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
oracle4

oracle1