จัดโครงการบริการวิชาการ

บริการวิชาการแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเสารสนเทศทางการศึกษาพื่อบริการวิชาการและส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนำผลงานการพัฒนานวัตกรรมกทางการศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปบริการวิชาการ  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) วันที่ 8 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

อบรมการเขียนโปรแกรมด้วย Java

ตัวแทนบริษัทออราเคิลร่วมประชุมกับสวนดุสิตเพื่อจัดอบรมจาวาโปรแกรมมิ่งและการใช้ฐานข้อมูลออราเคิล

 

วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคุณ สิริพิลาส แจ่มประวิทย์ โปรเจ็กต์โคออร์ดิเนเตอร์ จากออราเคิลอะคาเดมี เพื่อจัดอบรมอาจารย์สายไอที ในหัวข้อ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล เพื่อให้อาจารย์มีเทคนิคที่ดีในการสอนนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา โดยในทีประชุมได้ตกลงกันว่าจะจัดอบรม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ในวันที่14-15 มิถุนายน 2559 และหลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลออราเคิล ในวันที่17-18 พฤษภาคม 2559 ทั้งสองหลักสูตรจัดอบรมที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุดท้ายในที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่ออัพเดตเทคโนโลยีในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
oracle4

oracle1

 

 

ประชุมอาจารย์วิทย์คอมและไอที

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมอาจารย์วิทย์คอมและไอที เพื่อนำเสนอการบริการต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมงานของสำนักฯ

 

1

 

ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดให้มีการประชุมอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการการประมวลผลขั้นสูง(GS1) อาคาร 11 ชั้น 2

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงแหล่งทรัพยากรของสำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้จัดเตรียมไว้ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเรียนการสอน โดยบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากการบริการพื้นฐานทั่วไป เช่น ระบบห้องสมุดจริงและห้องสมุดเสมือนจริง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบริการอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ แล้ว สำนักวิทยบริการยังให้บริการคอมพิวเตอร์ในระบบคลาวด์ (Cloud system) เพื่อให้บริการอาจารย์ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งจะเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน โดยอาจารย์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบคลาวด์ได้แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบบที่ลงทะเบียนมีอายุใช้งานได้ 1 ปีและสามารถต่อายุการใช้งานได้เรื่อยๆ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้กล่าวต่ออีกว่า นอกจากบริการระบบคลาวด์แล้วทางสำนักฯ ยังมีการให้บริการทางด้านหลักสูตรการศึกษาที่ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เช่น CISCO, Oracle และ Microsoft เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักฯ หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่สำนัก

สุดท้ายรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้กล่าวเชิญชวนอาจารย์ทีสนใจเข้ามาร่วมงานกับสำนักวิทยบริการ โดยเฉพาะงานทางด้านการควบคุมระบบต่าง ๆซึ่งยังต้องการผู้รวมงานหลายคน เช่น ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เป็นต้น