งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

 

 

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙

งานพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙ ปี 2556

 

Present Project 56

 

 

พรีเซ้นต์โปรเจคปี 4

การพรีเซ้นต์โปรเจค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2016

 

เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดงานกิจกรรมโครงการ “เสริมพลังนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในศตวรรษที่ 21 กิจกกรรมที่3 (แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอิสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of life and Subtainable Society เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57)

กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน และนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี 4 (รหัส57) ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ด้วยวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็น เพื่อรู้จักการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี และเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

Night Party Byenior

บรรยากาศงาน Night Party Byenior Com Sci’56 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น.

ขอเชิญ ร่วมงานบายเนียร์ Night Party CS

ขอเชิญ คณะอาจารย์ และ ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานบายเนียร์ Night Party CS 26 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai (ชั้น7 ห้อง รามบุตรี) ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. – 23.00 น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สิทธา สายใหม่ (เปอร์) 0863996589
พรศิริ รักษาสุข (ขวัญ) 0875695672

 

จัดพิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีสักการะบูชาศาลพ่อปู่ชัยมงคล เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและบุคลากรหลักสูตร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลบูชาพ่อปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แจ้งข่าวการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

แจ้งข่าวการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ตามปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สนใจเข้าศึกษาและดูข้อมูลเพิ่มเติม  <<< คลิก >>>