ระบบทดสอบแบบออนไลน์ (E-Exam) ของศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงและจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบทดสอบแบบออนไลน์ (E-Exam) ของศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ โดยมีประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 11305 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

โครงการบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2562 ทีผ่านมา

งานประชุมวิชาการ Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development ของทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์การยูเนสโก เป็นเจ้าภ่พจัดประชุม Conference on the Ethics of Science & Technology and the Sustainable Development เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลเชิงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมในแขนงต่าง ๆ จากหลากหลายประเทศ โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนเป็นประธานเปิดการประชุมฯ

การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและบำบัดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลของเยาวชน

ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และทีมงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าปรึกษาและหารือแพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวนการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลและแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและบำบัดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลของเยาวชน วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

การประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

คณะอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรสวนดุสิต ศูนย์การเรียนนครนายก

โครงการการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ จังหวัดนครนายก

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษรตรและวัฒนะธรรมภูกะเหรี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียงในชุมชนบ้านคีรีวัน (ภูกะเหรี่ยง) ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นในโครงการ “การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เหมาะสมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนไทยเวียง” วันเสาร์ที่ 20 มิถุยายน 2562