ผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานและบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานและบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จาก ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จากเงินค่าตอบแทนผลงานวิจัย เรื่อง “แบบจำลองการให้คำแนะนำอัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะด้วยเทคนิคฟัซซีเบสคอลแลบอเรทิฟฟิลเทอริง ” และผลงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบเนื้อหาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ” วันพุธที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒ ณ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ “มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” วันอังคารที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ

  1. เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ: การเตือนภัย การป้องกัน หลักเกณฑ์การปฏิบัติและการฟื้นฟู
  2. ความมั่นคงทางสังคม: ระบบประกันคุณภาพ การเข้าถึง โอกาสและการกระจาย