การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)” จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการอบรมครั้งที่ 10 ณ ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัจนา ขาวฟ้า อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย คุณธนิตา แสงอ่วม คุณสุจีปภา ทองเนียม และคุณชัญญาภัค ตามสอน คณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุก และเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้เพื่อรองรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่พลเมืองยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมอง
กิจกรรมที่ 2 การเขียนโค้ดสร้างเสียงเพลงตามจินตนาการ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต สามารถออกเสียงตามทำนองเพลงและฝึกทักษะการใช้ภาษา
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่ม การบูรณาการทักษะดิจิทัลที่ 1 ถึง ทักษะดิจิทัลที่ 6 เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ บึงกาฬ นครราชสีมา ชัยภูมิเพชรบูรณ์ สกลนคร สระบุรี และเลย รวม 253 คน จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราช สำหรับโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การ พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล และบุคลากร ทางการศึกษา ให้ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำกระบวนการที่เกิดจากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนางาน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสื่อเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)” จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการอบรมครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุก และเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้เพื่อรองรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่พลเมืองยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมอง
กิจกรรมที่ 2 การเขียนโค้ดสร้างเสียงเพลงตามจินตนาการ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต สามารถออกเสียงตามทำนองเพลงและฝึกทักษะการใช้ภาษา
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่ม การบูรณาการทักษะดิจิทัลที่ 1 ถึง ทักษะดิจิทัลที่ 6 เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และพิษณุโลก รวม 84 คน จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล และบุคลากร ทางการศึกษา ให้ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำกระบวนการที่เกิดจากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนางาน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสื่อเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)” จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการอบรมครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์ เนตรหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริพจน์ แก้วย่อง และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล คณาจารย์จากกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุก และเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้เพื่อรองรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่พลเมืองยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมอง
กิจกรรมที่ 2 การเขียนโค้ดสร้างเสียงเพลงตามจินตนาการ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต สามารถออกเสียงตามทำนองเพลงและฝึกทักษะการใช้ภาษา
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่ม การบูรณาการทักษะดิจิทัลที่ 1 ถึง ทักษะดิจิทัลที่ 6 เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี และกาญจนบุรี รวม 149 คน จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สำหรับโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การ พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล และบุคลากร ทางการศึกษา ให้ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถนำกระบวนการที่เกิดจากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนางาน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสื่อเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย