ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน “Suan Dusit The Open รุ่นที่ 2” ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทำงานและได้รู้จักกับเทคโนโลยี IoT มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น แนะนำความรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เรียนรู้ชุดอุปกรณ์ การต่อแผงวงจรเบื้องต้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561