โครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการใน Thailand 4.0 โดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ได้บรรยายในหัวข้อ IT-GRC and Cybersecurity 4.0: Top Ten Cybersecurity Threats and Trends Predictions Through 2020 ให้กับนักศึกษา ณ ห้องปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยาบริการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561