การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20

นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงาน Green Worker ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2018)

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31มกราคม 2561) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561