การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์   จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Technology – Based Learning” หลักสูตรที่3 และ หลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu” หลักสูตรที่2 ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer) 3 สิงหาคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *