นิเทศนักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนทหารพลาธิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่4 รหัส56 ณ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบกs

Leave a Reply

Your email address will not be published.