นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี)
ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี4 รหัส56 บริษัท แปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *