กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จัดกิจกรรม ณ สถานที่ วิทยบริการศูนย์รางน้ำ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *