ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2559
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรับการตอบรับให้เสนอบทความวิจัย ดังรายนามดังต่อไปนี้
1. ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมโปเกมอน” รหัส ST012
2. นายวงศ์กร อุดมกิจชัย นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหารกรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดตะวันวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒” รหัส ST024
3. นายศราวุฒิ พิมพ์วัน นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบอร์ด”รหัส ST027

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *