กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ

กิจกรรมทำบุญศูนย์การเรียนรางน้ำ ในวันที่ 8 ธันว่าคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรางน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *