ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน