4124801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-30-0)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน