กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด

 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง การทดสอบระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับระบบการวางแผนทดสอบ การจัดทำเอกสารของการทดสอบ องค์กรที่ทำหน้าที่ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ การปฎิสัมพันธ์ระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ระบบ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์

การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น การเรียนรู้แบบมีการกำกับ การเรียนรู้แบบไม่มีการกำกับ การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร

พื้นฐานเครือข่ายหน่วยประสาท เครือข่ายหน่วยประสาทอย่างง่าย backpropagation เครือข่ายหน่วยประสาท เรเดียลเบซิส ฟังก์ชั่นเครือข่ายหน่วยประสาท รีเคอเรนต์เครือข่ายหน่วยประสาท ทฤษฎีอะแดปทิฟเรโซแนนซ์ เซลฟ์ออร์กาไนซิ่งเครือข่ายหน่วยประสาท การประยุกต์ใช้เครือข่ายหน่วยประสาท

สถาปัตยกรรมของระบบเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บสำหรับองค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดเอ็มวีซีในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลบนเครื่องรับและเครื่องให้บริการ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บโดยใช้เฟรมเวิร์ก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สถาปัตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับองค์กร การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้การทำเหมืองข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล และแนวโน้มของการทำเหมืองข้อมูล

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามเอกสารและแบบแผน สภาพแวดล้อมของเว็บเซอร์วิส ความปลอดภัยในเว็บเซอร์วิส การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานเว็บเซอร์วิสในการให้บริการข้อมูล

หลักการบริหารฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูลแบบรายการ การถ่ายโอนข้อมูล การควบคุมการทำงานในภาวะการทำงานพร้อมกัน ทริกเกอร์และสโตร์โพรซีเยอร์ ปริทัศน์มุมมอง การสำรองข้อมูล การกู้ขอมูล การควบคุมสิทธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล และเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการบริหารฐานขอมูล

ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร

การประมวลผลภาพและทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ การแทนภาพในระบบคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงคุณภาพของภาพแบบสปาเซี่ยลโดเมน การปรับปรุงคุณภาพของภาพ ในโดเมนความถี่ รูปแบบของสัญญาณรบกวนและการกำจัดสัญญาณรบกวน การบีบอัดข้อมูลภาพ การแบ่งภาพ การรวมภาพ การอธิบายภาพ การเปรียบเทียบภาพและการรู้จำภาพ การติดตามวัตถุ กรณีศึกษางานวิจัย

ภาพรวมระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เซสชันและคุ้กกี้ ลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองดิจิทัล ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟร์วอลล์ ชีวมิติ และประเด็นด้านความปลอดภัยอื่นๆ

หัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาดที่ได้รับความสนใจและทันสมัย

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย

 

หลักการของรีโมทโพรซีเดอร์ดอล(อาร์พีซี)และดิสทริบิวเต็ดคอมพิวติ้ง เอ็นไวรอนเมนต์(ดีซีอี)โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ตด้านเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย โดยอาศัยรูปแบบโพรโทคอลต่างๆ การเขียนโปรแกรมรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หลักการและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย และสถาปัตยกรรมของโหนดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในอุปกรณ์เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในแบบต่างๆ โครงสร้างภาษา nesC ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เซนเซอร์ไร้สาย การใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบนโหนด XBee ตามมาตรฐาน Zigbee การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ Zigbee และบอร์ด Arduino

การโปรแกรมที่ช่วยให้กระบวนการจัดการระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีความถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาสคริปต์ เช่น เชลล์สคริปต์ เพิร์ล VBScript เป็นต้น การโปรแกรมสำหรับจัดการผู้ใช้งานพื้นที่ใช้งานการจัดการเมล์ การตรวจสอบเครือข่าย การสร้างระบบแจ้งเตือนจากเหตุการณ์ ผิดปกติต่างๆ การตรวจสอบล็อกไฟล์ รวมถึงการสร้างรายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลระบบทั้งในอีเมลและเว็บเพจ

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง การนำไปใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่ การคำนวณอย่างหนักที่ทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแบบกระจาย ระบบอ็อบเจ็กต์แบบกระจาย ระบบเครือข่ายแบบกระจาย ประสิทธิภาพและการทำนาย เครื่องแม่ข่ายที่ขยายตัวได้ ระบบคอมพิวเตอร์เมต้าและระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์

เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ ในการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่ เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล เครือข่ายไร้สายส่วนท้องถิ่น เครือข่ายไร้สายส่วนเมืองและเครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่

รูปแบบและมาตรฐานใหม่ของระบบเครือข่าย คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์เครือข่าย ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานในระบบเครือข่าย แนวทางและขั้นตอน ในการปรับเปลี่ยนหรือการนำมาใช้งานร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ก่อน แนวโน้มของเทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่

หลักพื้นฐานและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โพรโทคอสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เช่น RFID ,NFC ,ZigBee ,CDMA ,LTE ฯลฯ การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเว็บเซอร์วิส การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบข้าง แฟลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา ตัวอย่างเช่น สมาร์ตกริด สมาร์ตโฮม สมาร์ตซิตี้ หรืออื่นๆ

ความมั่นคงของเครือข่าย การเข้ารหัสลับทั้งแบบกุญแจสมมาตร และกุญแจแบบอสมมาตร ลายเซ็นต์ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ การพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ ไฟร์วอล ไวรัส เทคโนโลยีป้องกันการบุกรุก

การทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย สายสัญญาณ โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย ขั้นตอนในการพัฒนาโครงการด้านเครือข่าย การจัดทำเอกสาร การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน การหาขนาดของแบนด์วิดที่ใช้งาน การออกแบบเครือข่ายหลัก เทคโนโลยีที่ใช้ใน การจัดการทราฟฟิกและนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดวางไฟล์วอล์ IDS และ IPS การวิเคราะห์ปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่าย

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ ตลอดจนศึกษาถึงการพัฒนาซอฟแวร์ให้มีความสามารถในการทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกรรม ในเชิงธุรกิจ หรือเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับนันทนาการและความบันเทิง

แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ คุณลักษณะสำคัญของการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ประเภทของการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการบนกลุ่มเมฆ รูปแบบการให้บริการของบนกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยในบนกลุ่มเมฆ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับบนกลุ่มเมฆ

ศึกษาหัวข้อพิเสษเฉพาะด้านต่างๆ ที่ได้รับความสนใจและทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครือข่ายและตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสื่อประสมและการพัฒนาเกม

 

ชนิดและลักษณะของสื่อ รูปแบบและมาตรฐานของแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย เทคนิคการบีบอัดข้อมูล การตัดต่อเสียงและเทคนิควิธีการปรับแต่งเสียง การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัลและเทคนิควิธีการปรับแต่งวีดิทัศน์ดิจิทัล เทคโนโลยีเสียงและวีดิทัศน์บนระบบเครือข่าย เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อเสียงและวีดิทัศน์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเสียงและวีดิทัศน์ดิจิทัล

การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดียที่ทำงานบนเทคโนโลยีเคลื่อนที่ การออกแบบและการสร้างส่วนเชื่อมต่อแบบโต้ตอบกับผู้ใช้และส่วนนำทาง การสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ภาพ รายการ การนำทาง แผนที่ หรืออื่นๆ ด้วยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พื้นฐานขั้นตอนวิธีสำหรับรูปทรง 2 มิติ และ3 มิติ เทคนิคต่างๆ ทั้งในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น การสร้างรูปหลายเหลี่ยม การแปลง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อน การย่อหรือขยาย และการหมุน การออกแบบภาพกราฟิก ส่วนประกอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบการวาดภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่างๆ ของภาพกราฟิก ชนิดของไฟล์ภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม

หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขั้นตอนวิธีสำหรับรูปทรง 2 มิติ การจัดสร้างตัวละคร และจัดกำหนดคีย์เฟรมตามลักษณะ ชุดท่าทางการเดิน ชุดท่าทางการวิ่ง ชุดท่าทางการกระโดด และชุดท่าทางการต่อสู้ การใช้อาวุธ เพื่อใช้ในการพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

หลักการสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นตอนวิธีสำหรับรูปทรง 3 มิติ สร้างการควบคุมโครงสร้างกระดูกตัวละคร การสร้างการเคลื่อนไหวพื้นฐานของแอนิเมชัน เช่น การเดินและการวิ่งของตัวละคร เพื่อใช้ในการพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

หลักการพัฒนาเกม กลยุทธ์ในการสร้างเกม รูปแบบเกม 2 มิติ และ เกม 3 มิติ การวิเคราะห์และออกแบบเกม การออกแบบตัวละคร การควบคุมแอนิเมชัน การแสดงเสียง การควบคุมวิธีการจัดแสงในเกม สถาปัตยกรรมและภาษาโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเกม

ทฤษฎีของปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ ประเภทของปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเกม การออกแบบปัญญาประดิษฐ์ในเกมคอมพิวเตอร์ การสร้างกลยุทธ์ในเกม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

กลวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์โดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน เช่น การออกแบบตัวอักษรและข้อความ การออกแบบสัญลักษณ์ ทฤษฎีสีในงานออกแบบ ภาพถ่าย และการจัดองค์ประกอบของภาพ การเลือกใช้เสียงในงานดิจิทัลมีเดีย

หลักการ แนวคิด รูปแบบ และจิตวิทยาของสื่อเชิงโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบตัวเชื่อมประสานเพื่อใช้ในการผลิตสื่อ เชิงโต้ตอบ

หัวข้อพิเศษเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความสนใจและทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อประสมและตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ