กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  8 หน่วยกิต

 

กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและการพาณิชย์ การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด ความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา ผลกระทบที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ความสำคัญของสารสนเทศทางธุรกิจ การวางแผนระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการผลิต ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิวัฒนาการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศด้านลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) หน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์ระบบ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและรายละเอียดความต้องการของระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเทคนิคเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบส่วนนำข้อมูลเข้าและออกรายงานข้อมูล

หลักการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน โครงสร้างของ HTML อิลิเมนต์ของ HTML การใช้แอตทริบิวต์ แคสเคดสไตล์ชีต และคลาส เพื่อปรับเปลี่ยนอิลิเมนต์ของ HTML การสร้างฟอร์ม การจัดโครงร่างหน้าเว็บ เว็บที่ตอบสนองต่อขนาดอุปกรณ์ ภาษาจาวาสคริปต์และเฟรมเวิร์กที่เกี่ยวข้อง เช่น แองกูลาร์เจเอส หรืออื่นๆ ด็อกคิวเมนต์อ็อบเจกต์โมเดล การจัดการเหตุการณ์ และการใช้งานรูปภาพและมัลติมีเดีย

หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ การวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม ส่วนประกอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบการวาดภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการและส่วนประกอบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีการออกแบบ ตัวแบบของผู้ใช้ในการออกแบบ และการประยุกต์ในงานทางด้านกราฟิก

แนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด พัฒนาทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้ การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการใช้งาน การรับรู้ และหุ่นยนต์

ศึกษารูปแบบไวยากรณ์ หลักการเขียนโปรแกรม คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการ เงื่อนไข การเปรียบเทียบ การทำซ้ำ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โปรแกรมแบบเรียกซ้ำ ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใจภาษาหนึ่ง

แนวคิดของอ็อบเจกต์ คลาส สมาชิกของคลาสและส่วนขยาย การโหลดเกิน คลาสนามธรรม อินเทอร์เฟส การรับทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน การนำกลับมาใช้ใหม่ การออกแบบคลาสส่วนต่อประสานกราฟิกส์กับผู้ใช้ การออกแบบโปรแกรมโดยใช้เทคนิคโมเดล-วิว-คอนโทรล (เอ็มวีซี) หรือแบบอื่นๆ

หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวบรวมความต้องการของระบบ การสร้างแบบจำลองของระบบ การออกแบบส่วนต่อประสาน กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวมระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ซีเอ็มเอ็มไอ การบริหารจัดการโครงการ

จัดทำโครงงานที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอ์ เขียนข้อเสนอโครงงาน นำเสนอโครงงานและรายงานผลการดำเนินการของโครงงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อะเรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสก์ การประมวลผลข้อมูลสตริงก์และการจับคู่รูปแบบ การค้นหาและเรียงข้อมูลภายใน การเวียนเกิด แฮชชิง ฟังก์ชัน ต้นไม้และกราฟ ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม

ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การทำข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลในองค์กร

เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด การส่งข้อมูล การควบคุม ในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการอินพุต/เอาท์พุต การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

สัมมนาหัวข้อที่เป็นความรู้ใหม่หรือร่วมสมัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยควบคุมและอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุต เรจิสเตอร์ หน่วยค่านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ ระบบบัส การออกแบบชุดคำสั่ง การทำไปป์ไลน์ มัลติโพรเซสเซอร์

ความรู้ทั่วไปของไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การอินเทอร์รัปต์ การควบคุมข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์