กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  8 หน่วยกิต

4123101 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 2(3-0-6)

กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและการพาณิชย์ การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด ความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา ผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4122601 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)

สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ความสำคัญของสารสนเทศทางธุรกิจ การวางแผนระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการผลิต ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี วิวัฒนาการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศด้านลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ

4122510 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ (เอสดีแอลซี) หน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดความต้องการของระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยเทคนิคเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบส่วนนำข้อมูลเข้าและออกรายงานข้อมูล

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  9  หน่วยกิต

4121302 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5)

หลักการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน โครงสร้างของเอชทีเอ็มแอล อิลิเมนต์ของเอชทีเอ็มแอล การใช้แอตทริบิวต์ แคสเคดสไตล์ชีต และคลาส เพื่อปรับเปลี่ยนอิลิเมนต์ของเอชทีเอ็มแอล การสร้างฟอร์ม การจัดโครงร่างหน้าเว็บ เว็บที่ตอบสนองต่อขนาดอุปกรณ์ ภาษาจาวาสคริปต์ ด็อกคิวเมนต์ออปเจ็กต์โมเดล การจัดการเหตุการณ์ และการใช้งานรูปภาพและมัลติมีเดีย

4123601 ระบบชาญฉลาด 3(2-2-5)

แนวคิดและวิธีการของระบบชาญฉลาด พัฒนาทักษะพื้นฐานการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การวางแผน ความไม่แน่นอนกับการหาเหตุผลจากความรู้ การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการใช้งาน การรับรู้ และหุ่นยนต์

4122311 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)

หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ การวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม ส่วนประกอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบการวาดภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการและส่วนประกอบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีการออกแบบ ตัวแบบของผู้ใช้ในการออกแบบ และการประยุกต์ในงานทางด้านกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12  หน่วยกิต

4121301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

รูปแบบไวยากรณ์ หลักการเขียนโปรแกรม คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการ เงื่อนไข การเปรียบเทียบ การทำซ้ำ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โปรแกรมแบบเรียกซ้ำ ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง

4122302 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น 3(2-2-5)

แนวคิดของวัตถุ คลาส สมาชิกของคลาส และส่วนขยาย การโหลดเกิน คลาสนามธรรม อินเทอร์เฟส การรับทอด การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน การนำกลับมาใช้ใหม่ การออกแบบคลาส การออกแบบโปรแกรมโดยใช้เทคนิคโมเดล-วิว-คอนโทรล(เอ็มวีซี)

4122303 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง 3(2-2-5)

การประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน การเขียนโปรแกรมที่ใช้เหตุการณ์เป็นตัวขับเคลื่อน การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้งานเฟรมเวิร์กเพื่อช่วยในการพัฒนาโปรแกรม

4123311 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)

หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวบรวมความต้องการของระบบ การสร้างแบบจำลองของระบบ การออกแบบส่วนต่อประสาน กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวมระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ซีเอ็มเอ็มไอ การบริหารจัดการโครงการ

4123901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)

จัดทำโครงงานที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขียนข้อเสนอโครงงาน นำเสนอโครงงานและรายงานผลการดำเนินการของโครงงาน

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  13  หน่วยกิต

4121201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อะเรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสก์ การประมวลผลข้อมูลสตริงก์และการจับคู่รูปแบบ การค้นหาและเรียงข้อมูลภายใน การเวียนเกิด แฮชชิง ฟังก์ชัน ต้นไม้และกราฟ ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม

4122201 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด การส่งข้อมูล การควบคุม ในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโปรโตคอล

4122312 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5)

ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การทำข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลในองค์กร

4123701 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการอินพุต/เอาท์พุต การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

4123902 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)

สัมมนาหัวข้อที่เป็นความรู้ใหม่หรือร่วมสมัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  6  หน่วยกิต

4121701 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5)

โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยควบคุมและอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุต เรจิสเตอร์ หน่วยค่านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ ระบบบัส การออกแบบชุดคำสั่ง การทำไปป์ไลน์ มัลติโพรเซสเซอร์

4122305 ภาษาแอสแซมบลีและไมโครโพรเซสเซอร์ 3(2-2-5)

ความรู้ทั่วไปของไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การอินเทอร์รัปต์ การควบคุมข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก และการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์