การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด รากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณฟังก์ชัน การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

คำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคำศัพท์กึ่งเทคนิค เทคนิคการสรุปใจความจากการอ่านตำรา บทความวิจัย และวารสารทางคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสาร เช่น การแนะนำตนเองในการสมัครงาน รวมทั้งเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติเพื่อสมัครงาน รายงานโครงการ

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงวงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย ฟังก์ชันตรีโกณมิติอินทิกรัลการประยุกต์อนุพันธ์และอินทิกรัล

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านสถิติ

เซต ลำดับ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ำ ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการสนทนาทางธุรกิจ การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การอ่านเอกสารทางธุรกิจจากสื่อ การบรรยายลักษณะสินค้า การสอบถามรายละเอียดสินค้า การสืบค้นสารสนเทศทางธุรกิจ

คำศัพท์ ไวยากรณ์ และสำนวนเพื่อการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ทักษธการพูดและการเขียน เพื่อการนำเสนออ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนำเสนอ วิธีการรวบรวมข้อมูลและร่างสคริปต์เพื่อการนำเสนอ วิธีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยให้การนำเสนอมีความชัดเจนและน่าสนใจ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนองานทางธุรกิจในลักษณะต่างๆ