4121401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)

เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงวงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย ฟังก์ชันตรีโกณมิติอินทิกรัลการประยุกต์อนุพันธ์และอินทิกรัล

4121402 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)

การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด รากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณฟังก์ชัน การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

4121501 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ระเบียบวิธีการทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านสถิติ

4121601 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

คำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคำศัพท์กึ่งเทคนิค เทคนิคการสรุปใจความจากการอ่านตำรา บทความวิจัย และวารสารทางคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสาร เช่น การแนะนำตนเองในการสมัครงาน รวมทั้งเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติเพื่อสมัครงาน รายงานโครงการ

4122401 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)

เซต ลำดับ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ำ ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ

4121602 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)

เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกและมีความรู้ความข้าใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเลือกฝึกงานกับองค์กรธุรกิจชั้นนำใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจการบริการ และธุรกิจสุขภาพและการแพทย์เตรียมตัวให้พร้อมแต่เนิ่นๆ เพื่อความสำเร็จในระดับสากล

4121603 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)

การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ข้อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์ และตรียมมาเป็นอย่างดีนั้นสามารถสื่อสารถึงผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามความมุ่งหวังของผู้นำเสนอดังนั้นการเลือกใช้ประโยคพูดรวมถึงเทคนิคการนำเสนอที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ