โครงงานวิจัยนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

  • นางสาวปวีณ์นุช ศรีแสงทรัพย์และนางสาวภัทราภรณ์ เกิดบุญ( 2561 ) ระบบเช่ารถออนไลน์(Car For Rent) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า
  • นางสาวขวัญฤทัย แสวงสุขและนางสาวบัณฑิตา บุญมา ( 2561) ระบบจัดการภาคนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
  • นายญัฐพงษ์ สามัคคีและนางสาวณิสรา เกษมจันศิรินนท์ ( 2561 ) ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
  • นายกริชพล อิสระสกุลพงศ์และนายปิยะณัฐ น้อยโอษฐ์ ( 2561 ) Ayutthaya survivor Game 3D อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
  • นายวิสิทธิ์ ชัยสิทธิการค้าและนางสาวตรีรพัชร ศาลาศรัย( 2561 ) AGE STONE 2D อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
  • นายวีรชน ทองจ๋ายและนายปัจจุบัน พานิช( 2561 ) Black Panther Interactive Game Controls with Kinect อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
  • นายฤทธิพร อภิสุทธิพรและนายสัณฑสักก์ สาทรานนท์( 2561 ) Aged Care All The Time อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
  • นายจัตตุพร มณีศรีและนายสิทธิญัฐ แพรกอุดม( 2561 ) Medic alert อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
  • นางสาวกาญจนา แสวงสุขและนางสาวณัฐฐิณี จรกา ( 2561 ) Robotic Booms Exploration อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
  • นางสาวปิยะพร ฤทธิ์เรืองและนายสถิต ไกรกลิ่น ( 2561 ) Control by Yourself อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
  • นายนพพล เขื่อนคำป้อและนายญัฐพล ศุภพล( 2561 ) Medic Alert อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
  • นายอนุชา เจริญสุขและนายธนวัฒน์ กอปัญญาพิพัฒน์( 2561 ) ราวตากผ้าอัจฉริยะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น