โครงงานวิจัยนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557

  • นางสาวพิมลกนก ศรีเมือง และ นายนัยสันต์ สิริจรจรรยาดี ( 2560 ) Cleaning System  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า
  • นายซุกิฟลี ดอเล๊าะเจ๊ะแต และ นายจิรัฐติกุล รอดทองแดง ( 2560 ) ระบบ Restaurant Web Application อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
  • นางสาวณัฐวดี รัตนสุพร และ นางสาวกัลยาณี โอ่เรือง ( 2560 ) ระบบขายโครเชต์ออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า
  • นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ ( 2560 ) Microcontroller Smart Farm  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
  • นายธนพร สายเนตร และ นายกลินท์ โอชะกะ ( 2560 ) Follow GPS อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
  • นางสาวชุติมา แสนบุดดา และ นายกมลภพ หอเจริญ ( 2560 ) ระบบ E-book Computer Science อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
  • นายนรวิชญ์ คุปตะศิริ และ นายกฤษนันท์ เจริญชาติ ( 2560 ) Affiliate By Search Engine Optimization อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย