ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย (ศึกษาต่อ)
กรรมการบริหารหลักสูตร
E-mail : onsiri_sil@dusit.ac.th , o_silasai@hotmail.com
Website :
โทรศัพท์ :
02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : Computer Networking, Security, Data Analytics

 • ค.ศ. 2008 : M.IT (Information Technology), Queensland University of Technology, Australia
  พ.ศ. 2546 : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏเลย
  พ.ศ. 2541 : ศษ.บ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อรศิริ ศิลาสัย. (2561). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐานในรายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2560). การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย และวัจนา ขาวฟ้า. (2558). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนแบบถามตอบรายบุคคล ในรายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  วัจนา ขาวฟ้า และอรศิริ ศิลาสัย. (2558). ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช้ RFID กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
  วัจนา ขาวฟ้า และอรศิริ ศิลาสัย. (2557). ผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนในรายวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย และวัจนา ขาวฟ้า. (2557). ผลสัมฤทธิ์จากการเสริมความรู้ทางด้านธุรกิจผ่านมุมมองของผู้ออกแบบฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาในรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2555). การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2562). แบบจำลองการเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษาด้วยเทคนิคการจำแนก ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
  ปิยะพร ฤทธิ์เรือง สถิต ไกรกลิ่น และ อรศิริ ศิลาสัย. (2562). ระบบ Control by Yourself. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1606 – 1611. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  Wachana Khowfa and Onsiri Silasai. (2562). The Efficiency of using Salt Against Password Attacking. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 217 – 227
  ยศนนท์ ยศยิ่งยง กิตติภพ ลิ้มนิรมล และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). ระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. หน้า 74 – 80. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย และ วัจนา ขาวฟ้า. (2561). ระบบ CAAS เพื่อติดตามพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยใช้ RFID. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. หน้า 39.
  กมลทิพย์ ถีติปริวัตร์ พรศิริ รักษาสุข และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). Salting the Password: การเพิ่มประสิทธิภาพแก่รหัสผ่าน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 316 – 320.
  กลินท์ โอชะกะ ธนพร สายเนตร และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). FollowGPS: ระบบติดตามรถจักรยานยนต์. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 429 – 434.
  สิทธา สายใหม่ ธีรเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). ไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับจัดการฟาร์มอัจฉริยะ Microcontroller Smart Farm. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 436 – 440.
  Wachana Khowfa and Onsiri Silasai. (2017). The Integration of Association Rules and AHP in Cloud Service Selection. in The International Journal of Applied Engineering Research (IJAER). Vol.12 No.24 pp.15814 – 15820.
  Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). QoS Based Service Selection in Cloud Environment: A Review in The International Journal of Soft Computing and Its Application. Vol. 7, No. 3, November 2015. P. 114 – 125
  Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). A Review of QoS based Service Selection in Cloud Environment in the proceeding of The International Workshop on Big Data Analytics – Multi Strategy Learning Analytics for Big Data, Kuala Lumper, Malaysia. P.24
  อรศิริ ศิลาสัย ปฏิพล ตปนียะกุล และ จิรกร แสนวิจิตร. (2558). Midi Staff ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 36 – 37
  อรศิริ ศิลาสัย กรวิชญ์ เกลี้ยงมีศรี และ สุทธิพร สันติวิจิตรกุล. (2558). Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 38 – 39
  วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำโครงงานรายวิชาสัมมนางานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5. หน้า 18 – 19
  จิตรพัฒน์ อังสาชน วัจนา ขาวฟ้า อรศิริ ศิลาลัย และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2555). มัคคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4. หน้า 290 – 295
  วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2555). การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
  Banthita Sivaporn Onsiri Silasai Pichsinee Puttitaweesri and Suwatchai Kamonsantiroj. (2011). An Intelligent E – Learning System for Students with ADHD and Autism in the proceeding of The International Conference on Computing and Information Technology the 7th. Thailand
 • อรศิริ ศิลาสัย. 2560. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย. 2560. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นสูง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย. 2559. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย. 2558. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • พ.ศ. 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2562 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยา” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 21 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2019)
  พ.ศ. 2562 
  : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “หุ่นยนต์รถบังคับด้วยเสียง” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 21 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2019)
  พ.ศ. 2561  : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561  : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคลังข้อมูลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  พ.ศ. 2561 : Session Chair การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561
  : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561
  : Session Co-Chair การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI_CARD)
  พ.ศ. 2561 
  : วิทยากร โครงการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  พ.ศ. 2559 : วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 7 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ
  พ.ศ. 2557 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “กิน เที่ยว ดื่ม” เข้ารอบคัดเลือก 50 ทีม ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014
  พ.ศ. 2557 : วิทยากร โครงการ “เคล็ด (ไม่) ลับสู่สังคมธุรกิจออนไลน์” คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  พ.ศ. 2557
   : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “Taxi Point” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 16 (The Sixteenth National Software Contest: NSC2014) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
  พ.ศ. 2556 : ส่งผลงาน “Flashpacker Unseen: Kho Rattanakosin” เข้าร่วมแข่งขัน โดยได้รับทุนสนับสนุนและเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2013
  พ.ศ. 2556 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “สาด…สนุก” ได้รับทุนสนับสนุนและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 15 (The Fifteenth National Software Contest: NSC2013) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556
  พ.ศ. 2555 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ปิ๊น ปิ๊น ตุ๊ก ตุ๊ก” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 14 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2012) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555
  พ.ศ. 2554 : วิทยากร โครงการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รุ่นที่ 1 (กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากโรงเรียนในกลุ่มภาคใต้)