อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mail : nipat_man@dusit.ac.th , nipat2@windowslive.com
Website :
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ :

 • พ.ศ. 2547 : วท.ม. (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  พ.ศ. 2540 : คบ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2561). ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  ศราวุฒิ พิมพ์วัน จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ภูริช ไวคิด. (2559) เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 249 – 256.
  วงศกร อุดมกิจชัย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหาร กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 225 – 232.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ศราวุฒิ พิมพ์วัน และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th National Conference of Sri-Ayuntthaya Rajabhat University Group (NCSAG 2016). July 7 – 8, Page 708 – 712.
  ศรีวัลลภ สันทัด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจำให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27 – 28, Page 1381 – 1387
  ภูริช ไวคิด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมและเฝ้าดูแปลงผักเกษตรพอเพียงผ่านพีซีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27-28, Page 1786 – 1790.
 • 2559 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016))
  2559 : รางวัล “Very Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016))