ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mail : nipat_man@dusit.ac.th , nipat2@windowslive.com
Website :
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : Computer Programming, Mobile Application and Technology, IoT, Security

 • พ.ศ. 2547 : วท.ม. (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  พ.ศ. 2540 : คบ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นิพัฒน์ มานะกจิภิญโญ. (2562). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • อนุพงศ์ เวียงนาค จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ธีรวัฒน์ ยมลำภู นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปิยะวัฒน์ แจ่มจำรัส. 2564. แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า 1882 – 1889
  กาญจนาภรณ์ วัดครบุรี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ ปเนต หมายมั่น จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ภัทราพร อินจันทึก. 2564. ดูสถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า1008-1015
  จิราภรณ์ วาสนาเชิดชู ช่อผกา ลิงประโคน กนกพร มูลสุวรรณ ปเนต หมายมั่น และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. 2564. ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน Line Notify การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9
  ณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2563). แอปพลิเคชันค้นหาและนำทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1507 – 1514
  กฤตพล พันสีนาม ปวริศ ทองเอก ปเนต หมายมั่น และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2563). ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Google Assistant การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 426 – 430
  ยุทธพิชัย บุญสงค์ จีรวุฒิ เฟื้องฟุ้ง นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2563). เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศและเครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1550 – 1554
  สัณฑสักก์ สาทรานนท์ ฤทธิพร อภิสุทธิพร นิพัฒน์ มานะกจิภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2562). Aged Care All The Time. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1591 – 1593. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  จัตตุพร มณีศรี สิทธิณัฐ แพรกอุดม นิพัฒน์ มานะกจิภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2562). QR Code อ่านฉลากยาและแจ้งเตือน. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1594 – 1599. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2561). ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  ศราวุฒิ พิมพ์วัน จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ภูริช ไวคิด. (2559) เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 249 – 256.
  วงศกร อุดมกิจชัย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหาร กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 225 – 232.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ศราวุฒิ พิมพ์วัน และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th National Conference of Sri-Ayuntthaya Rajabhat University Group (NCSAG 2016). July 7 – 8, Page 708 – 712.
  ศรีวัลลภ สันทัด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจำให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27 – 28, Page 1381 – 1387
  ภูริช ไวคิด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมและเฝ้าดูแปลงผักเกษตรพอเพียงผ่านพีซีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27-28, Page 1786 – 1790.
 • พ.ศ. 2564 : วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการบริหารการเงินในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พ.ศ. 2554 : รางวัล “Good Paer Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  พ.ศ. 2562 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “รถบังคับผ่าน Android เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 22 (NSC2020)
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “หุ่นยนต์สำรวจวัตถุต้องสงสัย” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 21 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2019)
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2560 : วิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาหลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วย Pycharm Edu” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ. 2559 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016))
  พ.ศ. 2559 : รางวัล “Very Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016))