โครงงานวิจัยนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557

 • นางสาวกมลทิพย์ ถีติปริวัตร์ และ นางสาวพรศิริ รักษาสุข ( 2560 ) การเพิ่มประสิทธิภาพแก่รหัสผ่าน ( Salting Password ) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
 • นางสาวพิมลกนก ศรีเมือง และ นายนัยสันต์ สิริจรจรรยาดี ( 2560 ) Cleaning System  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า
 • นายซุกิฟลี ดอเล๊าะเจ๊ะแต และ นายจิรัฐติกุล รอดทองแดง ( 2560 ) ระบบ Restaurant Web Application อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
 • นางสาวชวิศา สำเภาแก้ว ( 2560 ) มิเตอร์กรองน้ำอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
 • นายณัฐพงศ์ คงสมแก้ว และ นายรัฐพล เงาอำไพพันฑูรย์ ( 2560 ) ระบบทะเบียนพนักงานและเงินเดือน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดอนนท์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า
 • นายธนกร กิตติธนนพร และ นายอภิรุจ ศรีนวลปาน ( 2560 ) เครื่องบอกสรรพคุณยาด้วยเสียง (System tell information of medicine with audio) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
 • นางสาวจิตรามาส เล็กอรุณ และ นายธีร์ชนันท์ ฟักประไพ ( 2560 ) ระบบคลังข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี
 • นางสาวณัฐวดี รัตนสุพร และ นางสาวกัลยาณี โอ่เรือง ( 2560 ) ระบบขายโครเชต์ออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า
 • นายณัฐภัทร วะรังกรณ์ และ นายฐาโรจน์ บูรเทพ ( 2560 ) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
 • นายทศพร ดวงดิษฐ์ และ นายวิรัฐพงศ์ เกษมเรืองสกุล ( 2560 ) ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยอาหารขึ้นชื่อรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
 • นายศุภกิตติ์ สินทรัพย์ และ นายชวิศ ติละกุล ( 2560 ) ระบบสารสนเทศสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
 • นายเกียรติศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และ นายภูวดล จรูญศักดิ์ ( 2560 ) ระบบให้คำแนะนำรายการอาหารเพื่อสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
 • นายปุณยวัฒน์ กลมทุกสิ่ง และ นายกีรติ ฉ่ำฉิม ( 2560 ) ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านทาง SMS อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น
 • นายจารุวิทย์ บุญมา และ นายปวริศร์ อินต๊ะภูมิ ( 2560 ) ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่ (Information Management System For Home Bakery) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
 • นายทรัพย์สิน วงษ์ครีทา และ นายพัชรศักดิ์ อุตมะ ( 2560 ) แอพพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตพระนคร (Bus To Go Application) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
 • นายปณัฐ เปรมปรีชา ( 2560 ) ระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
 • นายชนาธิป จำนรรจ์สิริ และ นายสิทธิเกียรติ สุจิตรนนท์ ( 2560 ) ระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นริมทางสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวในกรุงเทพมานคร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
 • นายกิตติพนธ์ชัย วิทูรประสาทผล และ นายสิรภพ ศิริจิราพันธ์ ( 2560 ) ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา (Cane For The Blind) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
 • นายธนัท กาญจน์ก้านเหลือง และ นายภัทร เหวนะ( 2560 ) ระบบจำหน่ายปลาสวยงามออนไลน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
 • นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ ( 2560 ) Microcontroller Smart Farm  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
 • นายสิทธิพล ผลพานิช และ นายสุขศรัณย์ ไกรสิงห์สม ( 2560 ) ระบบสารสนเทศจัดการภาคนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี
 • นางสาวสุดารัตน์ วิริยะภิญโญชีพ และ นางสาววรรณนิสา สมหมาย ( 2560 ) ระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (Course Assessment Management Information System (CAMIS)) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี
 • นายศุภนัฎ เที่ยงธรรม และ นางสาวติณณา บุญอินทร์ ( 2560 ) ระบบเสมือนจริงและความเป็นจริงเสมือนศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
 • นางสาวกาญจนาพร จันทร และ นางสาวอรวรรณ นนท์พละ ( 2560 ) ระบบเสมือนจริงและความเป็นจริงเสมือนศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
 • นายอัษฎาวุฒิ เข็มทอง และ นายณัฐชัย วิจิตรจินต์ ( 2560 ) ระบบสารสนเทศเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
 • นางสาวอุณดา กลั่นซ้าย ( 2560 ) ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
 • นายธนพร สายเนตร และ นายกลินท์ โอชะกะ ( 2560 ) Follow GPS อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย
 • นางสาวชุติมา แสนบุดดา และ นายกมลภพ หอเจริญ ( 2560 ) ระบบ E-book Computer Science อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย