กิจกรรมนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส56) 14 กุมภาพันธ์ 60
หลักสูตรวิทยากาคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม รางน้ำสัมพนธ์ เป็นราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9
2 ธันวาคม 60
การนำเสนอโครงงานและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปี4 (รหัส56) ปี พ.ศ.2559
1 สิงหาคม 60
รวมแสดงความยินดีกับพี่พี่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 สิงหาคม 60
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ในโอกาสวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89
22 พฤศจิกายน 59
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
31 มีนาคม 2560
Digital Start up พัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจอทัล
(Tech Startup) 24 กุมภาพันธ์ 60
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
20 มิถุนายน 59