ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mail : phewma@hotmail.com
Website :
โทรศัพท์ : 
02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ :

 • พ.ศ. 2554 : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  พ.ศ. 2545 : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
  พ.ศ. 2540 : คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

 • ณัฏฐา ผิวมา และ ปริศนา มัชฌิมา. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในหัวข้อการทำบาตรของชุมชนบ้านบาตร.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  ณัฏฐา ผิวมา. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สําหรับวิชาระบบชาญฉลาดเรื่องการแก้ปัญหาด้วยการค้นหา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  ณัฏฐา ผิวมา และคณะ. (2558). การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  ณัฏฐา ผิวมา. (2558). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในวิชาปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเกม ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  ณัฏฐา ผิวมา และ ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี. (2557).ผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาโปรแกรมเอสคิวแอลเรื่องการสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข และแบบจัดกลุ่มข้อมูล ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  ณัฏฐา ผิวมา และ ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี. (2556).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบบรรยายในการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

 • ณัฏฐา ผิวมา และ ปริศนา มัชฌิมา. (2561).การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องการทำบาตรของชุมชนบ้านบาตร. (2561).วารสารปาริชาต. 31(1). (มกราคม – มิถุนายน 2561).
  ณัฏฐา ผิวมา และ วิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2560). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา7(13). (มกราคม – มิถุนายน 2560).
  ปริศนา มัชฌิมา และ ณัฏฐา ผิวมา. (2560). การเรียนเชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา7(13).(มกราคม – มิถุนายน 2560).
  ณัฏฐา ผิวมา ปริศนา มัชฌิมา และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 8(ฉบับพิเศษ), 234-247.
  ณัฏฐา ผิวมา. (2558). การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์แนวโน้มการสมัครงานให้ตรงกับวุฒิการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 7(2), 1-16.
  Prisana Mutchima and Nattha Phiwma. (2014). SIMPLE Model of Using Social Networking for Information Services of University Libraries. International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 2014), 7-9 May 2014, Kyoto, Japan.
  Nattha Phiwma Prisana Mutchima and Parinya Sanguansat. (2012).A Music Information Retrieval Using Multiple Classifiers System. The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012), 6-8 December 2012, Siem Reap, Cambodia).
  Prisana Mutchima Nattha Phiwma and Parinya Sanguansat. (2012).Compressive Classifier for Sports Video Classification. The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012), 6-8 December 2012, Siem Reap, Cambodia).
 • ณัฏฐา ผิวมา. (2558). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซท์.