ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า
กรรมการบริหารหลักสูตร
E-mail : wachana_kho@dusit.ac.th , kwachana@hotmail.com
Website :
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : System Analysis and Design, Software Engineering, Data Mining, Data Analytics

 • พ.ศ. 2545 : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  พ.ศ. 2540 : คอ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • วัจนา ขาวฟ้า. (2561). ผลของการเรียนเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่มีต่อคุณภาพของโครงงานในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2560). การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย และ วัจนา ขาวฟ้า. (2558). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มร่วมกับเทคนิคการสอนแบบถามตอบรายบุคคล ในรายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2558). ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช้ RFID กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
  วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2557). ผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนในรายวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
  อรศิริ ศิลาสัย และ วัจนา ขาวฟ้า. (2557). ผลสัมฤทธิ์จากการเสริมความรู้ทางด้านธุรกิจผ่านมุมมองของผู้ออกแบบฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาในรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 • วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2562). แบบจำลองการเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษาด้วยเทคนิคการจำแนก ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
  วรุท ตันติอมรพงษ์ กุลชา ลายประดิษฐ์ และ วัจนา ขาวฟ้า. (2562). การระบุชนิดของต้นกระบองเพชรด้วยโครงข่ายประสาทเทียม. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 296 – 302 เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  ยศนนท์ ยศยิ่งยง กิตติภพ ลิ้มนิรมล และ วัจนา ขาวฟ้า. (2562). การประยุกต์ใช้คอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กในระบบการตรวจสอบสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 87 – 91 เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  กันต์ คงในสุข จักรกฤษ จิตตินันท์ และ วัจนา ขาวฟ้า. (2562). ระบบตรวจจับอักษรจีนตัวย่อที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันโดยอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 92 – 97 เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  Wachana Khowfa and Onsiri Silasai. (2562). The Efficiency of using Salt Against Password Attacking. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 217 – 227
  วัจนา ขาวฟ้า ภัทรพร สวนไพรินทร์ และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการดึงความรู้จากข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกไม่แน่นอน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 347 – 350.
  อรศิริ ศิลาสัย และ วัจนา ขาวฟ้า. (2561). ระบบ CAAS เพื่อติดตามพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยใช้ RFID ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. หน้า 39.
  วรุท ตันติอมรพงษ์ กุลชา ลายประดิษฐ์ และ วัจนา ขาวฟ้า. (2561). แอพพลิเคชั่นแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน: Alert For Alive ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 1193 – 1197.
  จักรกฤษ จิตตินันท์ กันต์ คงในสุข และ วัจนา ขาวฟ้า. (2561). ฝากบ้านไว้กับตำรวจ: Check In, Mr. Police ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 1198 – 1203.
  Wachana Khowfa and Onsiri Silasai. (2017). The Integration of Association Rules and AHP in Cloud Service Selection. in The International Journal of Applied Engineering Research (IJAER). Vol.12 No.24 pp.15814 – 15820.
  Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). QoS Based Service Selection in Cloud Environment: A Review in The International Journal of Soft Computing and Its Application. Vol. 7, No. 3, November 2015. P. 114 – 125
  Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). A Review of QoS based Service Selection in Cloud Environment in the proceeding of The International Workshop on Big Data Analytics – Multi Strategy Learning Analytics for Big Data, Kuala Lumper, Malaysia. P.24
  วัจนา ขาวฟ้า จีรภา เนียมฝอย และนิศารัตน์ เอกรักษา (2558). Healthy for You ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 32 – 33
  วัจนา ขาวฟ้า และ นนทกร อนังคณกุล (2558). ระบบแนะสถานที่ท่องเที่ยวและการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android: Photo Guide ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 34 – 35
  วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำโครงงานรายวิชาสัมมนางานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5. หน้า 18 – 19
  จิตรพัฒน์ อังสาชน วัจนา ขาวฟ้า อรศิริ ศิลาลัย และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2555). มัคคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4. หน้า 290 – 295
 • วัจนา ขาวฟ้า. 2559. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  วัจนา ขาวฟ้า. 2558. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • พ.ศ. 2562 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2019)
  พ.ศ. 2562 : Session Chair การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561
  : รางวัล “Very Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018)
  พ.ศ. 2561 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018)
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคลังข้อมูลสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  พ.ศ. 2561 : Session Chair การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561
  : Session Co-Chair การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI_CARD)
  พ.ศ. 2561
  : วิทยากร โครงการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  พ.ศ. 2560 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “Green Worker” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2018)
  พ.ศ. 2559 : วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 7 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ
  พ.ศ. 2557 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “สุดคุ้ม Smart Shopping” เข้ารอบคัดเลือก 50 ทีม ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014
  พ.ศ. 2557 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ระบบแนะนำการท่องเที่ยว” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 16 (The Sixteenth National Software Contest: NSC2014) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
  พ.ศ. 2557 : วิทยากร โครงการ “เคล็ด (ไม่) ลับสู่สังคมธุรกิจออนไลน์” คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  พ.ศ. 2556 : ส่งผลงาน “Flashpacker Unseen: Kho Rattanakosin” เข้าร่วมแข่งขัน โดยได้รับทุนสนับสนุนและเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2013
  พ.ศ. 2555 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เกมส์เพียงหนึ่งคลิก คิดถึงโครงการพ่อ” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 14 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2012) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555
  พ.ศ. 2555 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “Act-Soft : Accumulation Chinese Therapy Software” ได้รับรางวัลในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Samart Innovation Awards 2012
  พ.ศ. 2553 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ออกแบบมื้ออาหารให้ปลอดภัยไปกับผู้เชี่ยวชาญบนมือถือ” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 12 (The Twelfth National Software Contest: NSC2010) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2553
  พ.ศ. 2552 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ระบบตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์แปลกปลอมภายในเครือข่ายเดียว” ได้รับทุนสนับสนุนและเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 11 (The Eleventh National Software Contest: NSC2009) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2552
  พ.ศ. 2552 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ตะลุยทั่วไทยไปกับเกมกระดานเว็บเซอร์วิส” ได้รับทุนสนับสนุนและเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 11 (The Eleventh National Software Contest: NSC2009) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2552
  พ.ศ. 2551 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “โปรแกรมเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาอังกฤษและแปลคำศัพท์บน Pocket PC” ได้รับทุนสนับสนุนและเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 10 (The Tenth National Software Contest: NSC2008) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2551