ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
กรรมการบริหารหลักสูตร
E-mail : pichsinee_put@dusit.ac.th , p.pichsinee@gmail.com
Website :
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 • พ.ศ. 2549 : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  พ.ศ. 2545 : วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

 • พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วรรณพรรธน์ ริมผดี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2560). นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ดลใจ ฆารเรือง และ วรรณพรรธน์ ริมผดี. (2559). การพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีบนสมาร์ทโฟน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
  วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2555). โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ณัฐติกา ขัติยะ และ รัตนากร ผลเผดิมยศ. (2555). ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน
 • พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ธีระวัฒน์ บำรุงทรัพย์ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาาลานนท์. (2561). เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. หน้า 74 – 80.
  พัชรศักดิ์ อุตมะ ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2561). แอพพลิเคชันแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตพระนคร ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 1142 – 1146.
  จารุวิทย์ บุญมา ปวริศ อินต๊ะภูมิ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2561). ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 1147 – 1152.
  สามศร อินนาค ดลใจ ฆารเรือง และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 งานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย. วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 150 – 154.
  จันทร์ตา คล้ายลายดอก และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). ระบบนำทางการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, หน้า 261 – 266.
  วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆาเรือง. (2555). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3. วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 434 – 435.
  บัณฑิตา สิวาพร พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2554). สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้น และออทิซึม ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2011). วันที่ 26-28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, หน้า 101 – 106.
  นันทิชา สอนด้วง วรุณี รัตนประภา พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ชัชฎา แก้วพฤกษาพิมล. (2554). ระบบติดตามผลการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 55 – 60.
  Banthita Sivaporn Onsiri Silasai Pichsinee Puttitaweesri and Suwatchai Kamonsantiroj. (2011). Intelligent E-Learning System for Students with LD, ADHD and Autism. in the proceeding of The 7th International Conference on Computer and Information Technology (IC2IT 2011), on 11-12 May 2011 at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, Page 89 – 94.
 • พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2560). ตำรา วิชาการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคและทฤษฎีแอนิเมชั่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  นิตณา วิเศษชัยนุสรณ์ สุวัจชัน กมลสันติโรจน์ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2559). ตำรา วิชาหลักวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  ศิริพร ฉิมพลี และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2558). เอกสารประกอบการเรียน วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • พ.ศ. 2556 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เต้นไปกับฉัน…!!” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 15 (The Fifteenth National Software Contest: NSC2013) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556