ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
กรรมการบริหารหลักสูตร
E-mail : pichsinee_put@dusit.ac.th , p.pichsinee@gmail.com
Website :
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : Multimedia, Game Technology, Mobile Application, Augmented Reality

 • พ.ศ. 2549 : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  พ.ศ. 2545 : วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 • วรรณพรรธน์ ริมผดี พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี พิมพ์รวี ทหารแกล้ว และ ณฐิตา อินทร์ยะ. (2563). การสร้างสื่อดิจิทัลผ่านระบบแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมพนักงานที่พักเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. งบประมาณการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วรรณพรรธน์ ริมผดี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2560). นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ดลใจ ฆารเรือง และ วรรณพรรธน์ ริมผดี. (2559). การพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีบนสมาร์ทโฟน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
  วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2555). โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ณัฐติกา ขัติยะ และ รัตนากร ผลเผดิมยศ. (2555). ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการ ๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน
 • วงศธร จิตรวิไลย และ พิชญ์สินี พุทธทวีศรี. (2563). แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1856 – 1861
  สิริชัย เฮงอาภรณ์ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2563). แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1862 – 1867
  ชัยกิตติ์ พิพัฒน์ผลสกุล และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2563). เกมคณิตศาสตร์ผจญภัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1882 – 1889
  Pichsinee Puttitaweesri and Nongyao Nuchanart. (2019). Development of Conquer of the Land of ASEAN Application to Enhance Knowledge on ASEAN Community for Early Childhood. Journal of Multidisplinary in Social Science (JMSS), 15(2), May – August 2019, pp. 17-25
  วทัญญู อ่วมเมี่ยง จตุพร อินทร์สกุล และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2562). แอปพลิเคชัน 236 ปี ใต้ร่มพระบารมีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1799 – 1804. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  คณิติน แซ่เตียว กฤตมุข ธนรัช และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2562). แอปพลิเคชัน ความจริงเสริมพยัญชนะไทย (3 – 6 ปี). การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1827 – 1832. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  เจษฎากร พีระพัฒนพงษ์ ริษา สุขะ กิ่งกาญจน์ ศิลปคัมภีรภาพ อัษฎาวุฒิ เปียคง และ พิชญ์สินี พุทธทวีศรี. (2562). แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัด – ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1812 – 1818. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  ต่อศักดิ์ ทับทองห้วย ณวพรรษพล เลิศสิทธิธาปัญญา วิศรุต โชติ สุธีนาถ วุฒิจันทร์ และ พิชญสินี พุทธิทวีศรี. (2562). AR อุทยานประวัติศาสตร์ เครื่องสังคโลก และอาวุธโบราณสมัยสุโขทัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1879 – 1879. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ดลใจ ฆารเรือง และ วรรณพรรธน์ ริมผดี. (2562). การพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจรผ่านสมาร์ทโฟนในจังหวัดราชบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 22(1), มกราคม – มิถุนายน 2562, น. 99 – 110.
  ปริศนา มัชฌิมา ณัฏฐา ผิวมา นันทวัน เรืองอร่าม พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และนราธิป ปุณเกษม. (2561). การพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมเสริมทักษะการสร้างสรรค์เมนูอาหาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3 การวิจัยจากงานประจำในระบบการศึกษาไทย (น. 9 – 15), ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ธีระวัฒน์ บำรุงทรัพย์ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาาลานนท์. (2561). เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. หน้า 74 – 80.
  พัชรศักดิ์ อุตมะ ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2561). แอพพลิเคชันแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตพระนคร ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 1142 – 1146.
  จารุวิทย์ บุญมา ปวริศ อินต๊ะภูมิ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2561). ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. หน้า 1147 – 1152.
  สามศร อินนาค ดลใจ ฆารเรือง และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 งานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย. วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 150 – 154.
  จันทร์ตา คล้ายลายดอก และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). ระบบนำทางการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, หน้า 261 – 266.
  วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆาเรือง. (2555). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3. วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, หน้า 434 – 435.
  บัณฑิตา สิวาพร พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2554). สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้น และออทิซึม ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2011). วันที่ 26-28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, หน้า 101 – 106.
  นันทิชา สอนด้วง วรุณี รัตนประภา พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ชัชฎา แก้วพฤกษาพิมล. (2554). ระบบติดตามผลการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 55 – 60.
  Banthita Sivaporn Onsiri Silasai Pichsinee Puttitaweesri and Suwatchai Kamonsantiroj. (2011). Intelligent E-Learning System for Students with LD, ADHD and Autism. in the proceeding of The 7th International Conference on Computer and Information Technology (IC2IT 2011), on 11-12 May 2011 at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, Page 89 – 94.
 • พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2560). ตำรา วิชาการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคและทฤษฎีแอนิเมชั่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  นิตณา วิเศษชัยนุสรณ์ สุวัจชัน กมลสันติโรจน์ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2559). ตำรา วิชาหลักวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  ศิริพร ฉิมพลี และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2558). เอกสารประกอบการเรียน วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • พ.ศ. 2564 : ผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  พ.ศ. 2564 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย AUCC2021
  พ.ศ. 2564 : ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง (Chairman) พิจารณาการนาเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ AUCC2021
  พ.ศ. 2564 : วิทยากร กิจกรรม “การอบรมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล”
  พ.ศ. 2564 : วิทยากร การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียนในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร Webinar “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning” รุ่น 1 และ รุ่น 2
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Teams classroom experience การจัดการห้องเรียนออนไลน์”
  พ.ศ. 2563 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8
  พ.ศ. 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก หัวข้อ มาตราฐานคุณลักษณะของผู้ประเมิน
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน (SDU Professional Standards for Faculties) SDUPSF Cohort #2พ.ศ. 2562 : รางวัล “Very Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2019)
  พ.ศ. 2562 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2019)
  พ.ศ. 2561 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018)
  พ.ศ. 2556 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เต้นไปกับฉัน…!!” ได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 15 (The Fifteenth National Software Contest: NSC2013) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2556