ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น (ศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mail : panate_mai@dusit.ac.th
Website :
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : Web Application, Mobile Application and Technology, IoT

 • พ.ศ. 2547 : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พ.ศ. 2543 : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • ปเนต หมายมั่น. (2562). ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • กาญจนาภรณ์ วัดครบุรี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ ปเนต หมายมั่น จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ภัทราพร อินจันทึก. 2564. ดูสถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า1008-1015
  จิราภรณ์ วาสนาเชิดชู ช่อผกา ลิงประโคน กนกพร มูลสุวรรณ ปเนต หมายมั่น และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. 2564. ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกภายในที่พักอาศัยผ่าน Line Notify การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9
  กฤตพล พันสีนาม ปวริศ ทองเอก ปเนต หมายมั่น และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2563). ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Google Assistant การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 426 – 430
  ยุทธพิชัย บุญสงค์ จีรวุฒิ เฟื้องฟุ้ง นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2563). เครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศและเครื่องพ่นน้ำอัตโนมัติ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1550 – 1554
  สัณฑสักก์ สาทรานนท์ ฤทธิพร อภิสุทธิพร นิพัฒน์ มานะกจิภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2562). Aged Care All The Time. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1591 – 1593. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  จัตตุพร มณีศรี สิทธิณัฐ แพรกอุดม นิพัฒน์ มานะกจิภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2562). QR Code อ่านฉลากยาและแจ้งเตือน. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2019. หน้า 1594 – 1599. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
  นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2561). ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  ปเนต หมายมั่น. (2559). RFID กับการจัดการปัญหารถติด. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (2559)
 • ปเนต หมายมั่น. (2557). ตำรา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (210 หน้า).
 • พ.ศ. 2564 : วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการบริหารการเงินในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พ.ศ. 2554 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC2)
  พ.ศ. 2562
   : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”