ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น (ศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mail : panate_mai@dusit.ac.th
Website :
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ :

  • พ.ศ. 2547 : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
    พ.ศ. 2543 : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  • นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2561). ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
    ปเนต หมายมั่น. (2559). RFID กับการจัดการปัญหารถติด. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (2559)