ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
E-mail : napatsarun_cha@dusit.ac.th , napatsarunc@gmail.com
Website :
โทรศัพท์ : 
02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ 
: Web Application, Computer Programming, Business Intelligence

 • พ.ศ. 2542 : บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  พ.ศ. 2535 : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวผ่านความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์. ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • สุรยุทธ ไชยจันทร์ ชโนภาส เตือนศรี ศรพิชัย วงษ์ศรีแก้ว ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ และ ภาณุพงศ์ ประทวน. 2564. การทบทวนวรรณกรรมการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมนายิฟเบส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า 442 – 448
  Chawalsak Phetchanchai Chuthawuth Chantaramalee and Napatsarun Chatchawalanont. (2019). Forecasting East Asian Tourist Arrivals to Thailand with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Global Journal of Engineering and Technology Review, 4(1), January – March 2019, pp. 01 – 08.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ธนพล แก้วนาคำ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2561). เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. หน้า 1 – 9.
  พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ธีระวัฒน์ บำรุงทรัพย์ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาาลานนท์. (2561). เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. หน้า 74 – 80.
  ณัฐภัทร วะรังกรณ์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ฐาโรจน์ บูรเทพ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). เว็บแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะในจังหวัดเชียงใหม่ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า14 – 20. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การประเมินภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 518ฺ – 526. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การสอนระบบอนุมานฟัซซีโครงข่ายปรับตัวได้โดยใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการรุกรานของวัชพืชในการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 201 – 209. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ณฐดล วิศวะวาทิน นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ และ สุระสิทธิ์ ทรงม้า. (2560) โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ของไทยในรูปแบบการสร้างความจริงเสริม ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” ประจำปี พ.ศ. 2560. หน้า 69  –  80
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ สุระสิทธิ์ ทรงม้า และ ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ. (2560) ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีศึกษา : หลักสูตร Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” ประจำปี พ.ศ. 2560. หน้า 3 – 17
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2557) การสำรวจการทำเมืองข้อมูลข้อคิดเห็นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
  นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย. (2557) การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
 • นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2558). ตำราวิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • พ.ศ. 2564 : วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการบริหารการเงินในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พ.ศ. 2564 : Session Chair การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9
  พ.ศ. 2564 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร Webinar ในหัวข้อ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ แบบ Active Learning รุ่น 2
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร Webinar ในหัวข้อ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ แบบ Active Learning รุ่น 1
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร
  พ.ศ. 2562 : Session Chair การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  พ.ศ. 2560 : วิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาหลักสูตร “Python เบื้องต้นด้วย Pycharm Edu” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ. 2560 : วิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาหลักสูตร “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Technology based Learning” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ. 2559 : วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 7 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ