นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing AUCC 2018) ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับรางวัลดังนี้

  • Paper ในระดับ Very Good จำนวน 1 บทความ ได้แก่ บทความเรื่อง “แอพพลิเคชั่นแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน: Alert For Alive”
  • Good จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ บทความเรื่อง “แอปพลิเคชันแนะนาเส้นทางเดินรถประจาทางในเขตพระนคร” , “ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่” , “ฝากบ้านไว้กับตารวจ: Check In, Mr.Police” และ “ระบบเสมือนจริง ความจริงเสมือน และเว็บไซต์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ ส่งผลงาน Green Worker เข้าร่วมแข่งขันและผ่านเข้ารอบในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2018)

นายศรีวัลลภ สันทัด ได้รับรางวัล Very Good Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2 2016)
นายภูริช ไวคิด ได้รับรางวัล Good Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2 2016)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนในการแข่งขันโครงการแข่งขันพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) ซึ่งจัดในปี 2555 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1 (รอบเสนอโครงการ) จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มโครงการ “สาด…สนุก!” โดย นายวิศรุท เสงี่ยมงาม นายนวพล สุนทรถาวร และ นายกรวิทย์ จึงอมรกิจ โดยมี อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ

2) กลุ่มโครงการ “เต้นไปกับฉันนะ…!!” โดย นายนวพล พวงอาศิรพจน์ นายปกรณ์ พินิจ สามิตร์ และ นายปารัษฐ์ เวียงสงค์ โดยมี อาจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ผลการแข่งขันในรอบแรก ทั้ง 2 โครงการได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท และในรอบที่ 2 โครงการ “สาด…สนุก!” ได้รับรางวัลสนับสนุนจำนวนเงิน 9,000 บาท

นางสาวนันทิกานต์ สรรพวัฒน์ นางสาวธิติรัตน์ ว่องไวชัยมงคล อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย และอาจารย์วัจนา ขาวฟ้า อาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุน 20,000 บาท ในการส่งซอฟต์แวร์ “Flashpacker Unseen : Koh Rattanakosin” เข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2013 ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ