นายสิทธา สายใหม่ และ นายธนเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ ส่งผลงาน Green Worker เข้าร่วมแข่งขันและผ่านเข้ารอบในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ที่ 20 (The Fourteenth National Software Contest: NSC2018)

นายศรีวัลลภ สันทัด ได้รับรางวัล Very Good Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2 2016)
นายภูริช ไวคิด ได้รับรางวัล Good Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2 2016)

รายละเอียดการประกวด NSC ในปี 2555
• นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนในการแข่งขันโครงการแข่งขันพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) ซึ่งจัดในปี 2555
• จัดโดยศูนย์เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ การพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มี การประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป
• โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1 (รอบเสนอโครงการ) จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มโครงการ “สาด…สนุก!” โดย นายวิศรุท เสงี่ยมงาม นายนวพล สุนทรถาวร และ นายกรวิทย์ จึงอมรกิจ โดยมี อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ 2) กลุ่มโครงการ “เต้นไปกับฉันนะ…!!” โดย นายนวพล พวงอาศิรพจน์ นายปกรณ์ พินิจ สามิตร์ และ นายปารัษฐ์ เวียงสงค์ โดยมี อาจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี เป็นที่ปรึกษา โครงการ ซ่ึงในรอบแรกนี้ทั้ง 2 กลุ่มได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท
• และในรอบที่ 2 (รอบแสดงผลงานโครงการ ) มีกลุ่มที่ได้รับรางวัลสนับสนุนจำนวนเงิน 9,000 บาท จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ โครงการ “สาด…สนุก!” โดยมี อาจารย์อรศิริ ศิลาสัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ